“ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް9″ގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީމްމަންޓް އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

0

ދިވެހި ފިލްމީ އުފެއްދުންތަކަށާއި ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންނަށް ހިތްވަރުދީ އަގުވަޒަންކޮށް، އެކުވެރި ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި ފަންނުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަޤްސަދުގައި، ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ދެމުން އަންނަ “ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް” 15 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެހެންކަމުން، މި އެވޯޑުގައި ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓު އެވޯޑެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، މި އެވޯޑަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި، މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި އަދި ދިވެހި ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓީ އިން ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.  މިކަމާއި ގުޅިގެން، ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސްއިން ނެރެފައިވާ ޢާންމު އިޢުލާނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓު އެވޯޑަށް ހޮވޭ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓް ލިސްޓު ކޮށް، އިންޓަރވިއު ކުރުމަށް ފަހުގައިކަމަށެވެ.

Advertisements

ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9 ގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ފުރުއްވުމަށްފަހު 5 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އެން.ސީ.އޭ އަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެފަރާތުން އެދިލައްވައެވެ.

Advertisements