ހައިލަމްއާއި، ބިޝާމް އެނގެންވާނީ މިއަދަކުނޫން: އެމްޕީ މޫސާ ސިރާޖު

1

ހައިލަމް އަކީ ހައިލަމް ކަން އެނގެންވާނީ، މިއަދުނޫން ކަމަށާއި، ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ބިޝާމް އަކީ ބިޝާމްކަން ވެސް އެނގެންވާނީ ވަގުތު ފާއިތުވީ މައެއް ނޫންކަން، ފުނަދޫގެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ސިރާޖް ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ.

މުސާ ސިރާޖު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. ޤާޟީ ހައިލަމް އަކީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސްގާޟީއެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ބައްލަވަމުންގެންދަވަނީވެސް ހައިލަމްއެވެ. ނަމަވެސް ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގެ ވެރިން ސިފަވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރަހާފައިވާ ކާޓޫނެއްޖެހި ފޮޓޯއެއް ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވައިބަރ ގްރޫޕަކަށް ލުމާއި ގުޅިގެން، ހައިލަމް މިހާރުވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ. ހަމަ އެފަދައިން، ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ބިޝާމަކީ އެކި ފަހަރުމަތީން އެކަމާނގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ، އެމްޑީޕީގެ ފުލް މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް އެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި މައްސަލަ ކެންސަލްކޮށް އަނބުރާ ގެންދަވާފައެވެ. ބިޝާމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވެނީ ކީއްވެގެންތޯ ވަނީ ޔަގީން ނުކުރެވިފައެވެ. ބިޝާމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައިވެސް ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭކަނބެލެކެވެ. ބިޝާމާއި، ހައިލަމަކީ، ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި އެފަރާތްތަކާމެދު ތަފާތު ގޮތް ގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ ފަރާތްތަކެކެވެ.

Advertisements

Advertisements
އަހްމަދު
އަހުމަދު އަކީ، ލިޔުންތެރިމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަ އަދި ލިޔުންތެރިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެކެވެ.

1 COMMENT

  1. ވަރަށް ބުއްދި ވެރި ވާހަކައެއް. ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާ ބަޔަކަށް

Comments are closed.