އެއްދުވަހަކު ތިން އިންޖީނުގެއެއްގެ ބިންގާ އެޅިގެން ދިޔުމަކީ، ނުހަނު ހިންހަމަޖެހޭ ކަމެއް:ފެންކަ އެމްޑީ

0

އެއްދުވަހަކު ތިން އިންޖީނު ގެއެއްގެ ބިންގާ އެޅިގެން ދިޔުމަކީ، ނުހަނު ބޮޑަށް އެކަމާ ހިންހަމަޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ސަޢީދު މުހައްމަދު ވީދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުހައްމަދު ސަޢީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ޔަގީންކަމާ އެކު ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކާ ކުރާ މަސައްކަތުގައި ތިން އިންޖީނު ގެއެއްގެ ބިންގާ އެޅިގެން ދިޔުމަކީ ތާރީޚީ ދުވަހެއްކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިންހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. ފެނަނަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ،  ފެނަކައިގެ ފަރާތުން ހިންގާ އެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ގއ. ނިލަންދޫ، ގއ. މާމެންދޫ އަދި ގދ. ނަޑެއްލާގެ އިންޖީނުގެ ތަކުގައި ބިންގާ އެޅުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ނިލަންދޫގައި އިންޖީނުގެ އެއް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 6.1 މިލިއަންރުފިޔާއަށެވެ. މާމެންދޫގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް 5.5 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، ނަޑެއްލާގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 5.5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

Advertisements

 

Advertisements
އާޔަން އަހުމަދު
އަހުމަދު އަކީ، ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަ އަދި ލިޔުންތެރިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެކެވެ.