ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމް މިނިވަންކަން އޮތީ ކޮންދައުރެއްގައި: މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

0

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމުގެ މިނިވަންކަން އޮތީ، ކޮން ދައުރެއްގައިކަން ދިވެހި ތާރީޚުން އެނގެން އެބައޮތްތޯ، މުހައްމަދު މުޢިއްޒު އަދްނާން ސުވާލުކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާ، އެކަމާމެދު ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދާ މި ދުވަސްކޮޅުގައި، މުޢިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމް މިނިވަންކަމާ އެކު އޮތް ދުވަހެއް ނުވަތަ އޮތް ދުވަސް ވަރެއް ދިވެހި ތާރީޚުން އެނގެން އެބައޮތް ތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިއީ ތާރީޚުން ނަމަވެސް އެހެން ގޮތަކުން ނަމަވެސް ފެންނަން ނެތަސް،  ފެންނަން އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް، މިނިވަން ކޮށް އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އެންމެނެވެސް ގަބޫލު ކުރެއެވެ. މީހުންގެ ހައްގުތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތައް ގުޅިފައިވާ މި ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ސަރުކާރަށް އައުމުގެ ކުރިން އެފަރާތުން ވަނީ ވަޢުދުވެފައެވެ. އަދި އެހެން ކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހުންވެސް ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisements

 

 

Advertisements