ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ރައީސްގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް!

1
ގާނޫނު އަސާސީ ހިމާޔަތްކޮށް ތަންފީޒުކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ވައުދެއް

ގާނޫނު އަސާސީއަށް ބޯލަބަން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ބާރެއް ދިވެހި ދައުލަތުގައި ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހް މިހެން ވިދާޅުވީ 51 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން މިރޭ ބޭއްވި ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މިރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބާރެއްގެ ވެރިއަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ވުރެ މަތީގާ ނުހުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisements

ރައީސް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ބާރުތައް ހިންގަންވާނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމަށެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފަސް ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހި ދައުލަތުގާ އޮންނާނީ ދުސްތޫރީ ސިޔާދަތެއްކަމަށާއި އަދި ދިވެހި ދިދައިގެ ދަށުގައި އުޅޭ ހަމަ އެކަކަށްވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީން ނުދޭ ބާރެއް ލިބިފައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ދައުލަތުގައި އޮންނާނީ ދުސްތޫރީ ސިޔާސަތެއް ކަމަށާ އަދި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ވެރިން ކަމުގައިވިޔަސް ގާނޫނު އަސާސީއަށްވުރެ މަތީގައި ނުތިބެވޭނެކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

“ޤާނޫނުއަސާސީގެ 5 ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހި ދައުލަތުގާ އޮންނާނީ ދުސްތޫރީ ސިޔާދަތެއް. އޭގެ މާނައަކީ، ދިވެހި ދިދައިގެ ދަށުގައިވެގެން އުޅޭ ހަމަ އެކަކަށްވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީން ނުދޭ ބާރެއް ލިބިފައެއް ނޯންނާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުކަމަށް ވިޔަސް، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އަނެއް ދެ ބާރުގެ ވެރިންކަމުގާ ވިޔަސް، ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ވުރެ މަތީގާ ނުހުރެވޭނެ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބޯލަނބަން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ބާރެއް ދިވެހި ދައުލަތުގާ ނޯންނާނެ. މާތް ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު، އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރަމުން މިއަންނަނީ، މިދެންނެވި ހަޤީޤަތް ޤަބޫލުކޮށްގެން ހުރެ، ޤާނޫނުއަސާސީ ނެގެހެއްޓުމަކީ، އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބުކަމަށް ދެކިގެން.” ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ގާނޫނު އަސާސީ ދެމެހެއްޓުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބު ކަމަށާ އެހެންކަމުން ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކާއި ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުުރުސަތު ހަމަ އެއްވެސް މީހަކަށް ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބާރެއްގެ ވެރިއަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ވުރެ މަތީގާ ނުހުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް މިރޭ ވިދާޅުވިއިރު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ގެންދަވަނީ ޖޭއެސްސީގެ ޤާނޫނަށް އެންމެ ފަހުން ގެނައި ބަދަލުތަކާއި ދެކޮޅު ހައްދަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތައް ޖޭއެސްސީ އިން ހުރަސް އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޖޭއެސްސީ އިން މިހާރު ވެސް ގެންދަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އެހެން ބައެއް އިސް ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައް ތަހްޤީޤުކޮށް ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ސަސްޕެންޑު ކުރަމުންނެވެ.

Advertisements

1 COMMENT

  1. Raeesakah huree buraancheh tha..bala mihaaru ves rayyithun majlis adhi rayyithun majlis ge raees qaanoonu asaasee aa qaanoonu thakaa khilaafah kan kamuge theryah ahbaanaigen kan kan kuramun. Qaanoonu asaasee negehettumuge hurihaa qaanoonu baaru libidheefa vanee Supream courtah .

Comments are closed.