ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑް ޙަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

0

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، 9 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑް ޙަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި ބޭއްވި މިޙަފުލާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް،ކަލްޗަރ  އެންޑް ހެރިޓޭޖް އުފެދުމަށްފަހު އެމިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން. ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ދި އާރޓްސްއިން.  ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.  މިޙަފްލާގައި، ފިލްމީ ދާއިރާއިން ލައިފް ޓައިމް އެވޯޑް ޙާޞިލުކުރެއްވި މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

Advertisements

މި ފަހަރުގެ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑަށް 2017 އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ނެރެފައިވާ ފިލްމުތައްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ކުރުފިލްމަކާއި 12 ފީޗާ ފިލްމު ހިމެނެއެވެ.

https://presidency.gov.mv/Press/Article/22601

Advertisements