ޑީއާރުޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

0

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް. އެޕާޓީގެ ލީޑަރ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ދަރިކަނބަލުން އާމިނަތު ޖާބިރު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އާއމިނަތު ޖާބިރު މި މަގާމަށް ހަމަޖައްސައިފައިވަނީ، ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުން އެގޮތަށް ފާސްކުރުމުންނެވެ. ކުރިން މި މަގާމުގައި ހުންނެވީ ނަހުލާއަލިއެވެ. ނަމަވެސް ނަހުލާ މިހާރުވަނީ ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ.

Advertisements

ޑީއާރުޕީގެ މިހާރުގެ ނާއިބުލީޑަރަކީވެސް، ޢަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ކޮށްކޮ ޝިޔާމުއެވެ. ޖާބިރު ޑީއާރުޕީ އާ ހަވާލުވިފަހުން ޕާޓީ ކުރިއެރުވުމަށް ގެންދަވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

 

Advertisements
އާޔަން އަހުމަދު
އަހުމަދު އަކީ، ލިޔުންތެރިމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަ އަދި ލިޔުންތެރިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެކެވެ.