ކަރުނަވީ ބޭވަފާ 

0

އިންޑިޔާއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ޝަރަފްއާއި އެކު އަހަރެން އެއާޕޯޓަށް ދިޔައީމެވެ. މައިންބަފައިންނާ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވަކިވާތީވެ އެ ހިތާމަ ކުރީމެވެ. އެ މީހުން ގާތު ބުނަން ބޭނުން ކިތަންމެ ވާހަކައެއް ހިތުގައި ބާއްވައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތައް ބުނާކަށް ނުކެރުނެވެ. އެ ވާހަކަތަކުން އެ މީހުން ހިތްހަމަ ނުޖެހިދާނެތީއެވެ. ނޫނެކެވެ. ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނެކަން ޔަގީން ވާތީއެވެ. އެމީހުންގެ ހީތުގައި ޝަރަފު އާއި ބެހޭގޮތުން ޜަޢުޔު މާކަ ރަނގަޅެއްވެސް ނުމެނޫންވީއްޔާއެވެ.

ޝަރަފު ކޮންމެ ރެއަކު ދަންވަރު، ލެޕްޓޮޕް ހުޅުވައިގެން އެތައް އިރަކު އެ އިންނަނީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ޖޮބެއް ހޯދަނީއޭ އޭނާ ބުންޏެވެ. މާގިނަ ސުވާލު ނުކުރާށޭ އަހަރެން ކާރީ ބުންޏެވެ. ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ އަހަރެންގެ ގާތުގައި ނުދައްކަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ބުނާގޮތުން އަނބިން ކާރީ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައކާކަށް ނުޖެހެނޭއެވެ. އަހަރެންގެ ހިތަށް އެތައް ސުވާލެއް އަރައި ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. އެއިން ކޮންމެ ސުވާލަކަށް ޒަމީރު ދިޔައީ ޖަވާބު ދެމުންނެވެ. ޝައްކު ކުރާކަށް ނުވާނެއެވެ. ކުށް ހީއަކީ ބޮޑު ކުށެކެވެ. އެ ކުށުން ހެދި ބޮޑުވާނީ ގޯހުން ގޯހެވެ.

Advertisements

ފުރަން އެއްޗިހި އަޅަމުން އަހަރެން ސުވާލު ކުރީމެވެ. ކޮން ހޮޓަލަކުންތަ ރޫމެއް ބުކް ކުރީ” އަހަރެން އަހާލީމެވެ.

“ޝާދިޔާ ހާދަ ކެތްތެރިކަން ވެސް ކުޑައޭ ދޯ؟ ބޮޑެތި ކަންކަން ވާނީ ލަހުން. ރީތި ރޫމެއް މިހޯދަނީ ކަމާނާއަށް”

ކިހާ ދުވަހަކަށް އިންޑިޔާގަ ތިބެން ތި ވިސްނަނީ؟ ” އަހަރެންނަށް ސުވާލު ކޮށްލެވުނެވެ.

“ދެއަހަރު ވަރު އޯކޭތަ؟” ޝަރަފް ލާނެއްގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ.

“އޭރުން މަގޭ ވަޒީފާ ޔޯ؟ ޝަރަފް ތީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މިހެއް ނޫން ކިހިނެއް ކަންތަށް ނިންމާނީ” އަނެއްކާ ވެސް އަހަރެންނަށް އަހައިލެވުނީ ސުވާލެކެވެ.

“އައްދޭ ހާދަ ކަންތައް ތި ބޮޑުވަނީ؟ އެހެންނޫނަސް އެހެރީ އަހަރެމެންގެ ފިހާރަނު އަދި މާލެއައިއްސަ މަ ޖޮބަށްވެސް ދާނަމޭ ޝާދިޔާ އެކަނި މަސައްކަތް ކުރިޔަކަ ނުދޭނަމޭ،” ޝަރަފް ތުނބުޅިގައި އޭނާގެ ކަނާއަތް ކާއްތާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އޭނަޔާއި ސަމާސާ ކުރާހިތެއް އަހަރެން ނުވިއެވެ. ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކުން ދެމާނަ އަހަރެންނަށް ނެގޭތީއެވެ. ހިތްވަރު ކުރަނީ އަހަރެންނަކީ މިއަދު އޭނާގެ އަނބި މީހާވީމައެވެ. .

ޝަރަފު އަހަރެންނަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނެއެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއެވެ. އަހަރެންދެކެ އެންމެ ލޯބިވާ މީހާއެވެ. އަހަރެންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓައި، ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތް ދޭނެ ފަރާތެވެ. ވީއިރު އިންޑިޔާގަ ވިޔަސް އަހަރެން ބިރުގަންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ހޮޓަލްގެ ރޫމަށް އައިގޮތަށް އަހަރެން ވަނީ އެތަން ތަރުތީބު ކުރާ ހިތެވެ. ޝަރަފު ދިޔައީ ފުރެންޑުންނާއެކު ބޭރަށެވެ. އެއީ މިދަތުރުގައި އަހަރެމެންނާއި ދިމާވި ދިވެހި ދެފެމިލީއެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނަމޭ ކިޔާފަ ޝަރަފު ދިޔައީއެވެ.

އަހަރެން ވަރަށް ރީތިކޮށް ނަލަ ހެދިގެން ޝަރަފުގެ އިންތިޒާރުގައި އިނީމެވެ. މެންދަމު ދޭއް ޖެހި އިރުވެސް އޭނާ ނާދެއެވެ. އަހަރެން އަނެއްކާ ނިދާ ހެދުން ބަދަލު ކޮށްލީމެވެ.

ރޯކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ ވެއްޓިގެން މޭކަޕް ހަޑި ވާކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ކަންތައް ވީ އެހެންނެވެ. އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ އައިގޮތަށް އައިސް ބަލާވެސް ނުލާ ނިދަން އޮށޯތީއެވެ. އަހަރެން ރީތިވީ ކޮންބޭނުމަކު ހެއްޔެވެ؟
“”ވަރަށް ފޫހިވޭ!” މަޑުމަޑުން އަހަންނަށް ބުނެލެވުނެވެ .
އަހަރެން ކޮންމެހެން އެ ވަރަށް މޭކަޕް ކުރާކަށް ނުވެސް ޖެހެއެވެ. އަހަރެން ދާން ތައްޔާރުވީ ލޯބިވެރިޔަކާ ބައްދަލު ކުރާކަށް  ޕާރޓީއަކަށް ދާކަށް ނޫނެވެ.އަހަރެންގެ ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ތައުރީފްގެ ބަހެއް ހޯދާށެވެ .އަހަރެން މޫނު ސާފުކޮށްލީމެވެ. އާދައިގެ ގޮތަކަށް ބޯ އައްސާލީމެވެ.ނިދާފަ އޮތް ފިރިމީހާކާރީ ނިދަން އޮށޯތީމެވެ. އެކަމަކު، ހިތާމައާއި ކަރުނައިގެ އަސަރު މޫނުމަތިން ފާޅު ވާކަށް އަހަރެން ނޭދެމެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ ފުހެވޭތޯ ބެލީމެވެ. ނަމަވެސް ލޮލަކުންއައި ކަރުނައެއް ނުއެއް ހިކުނެވެ. ދެން ހިތަށްއެރިއެވެ. ދެފަރާތަށް ފުރޮޅި ފުރޮޅި ނިދުނެވެ.

ހެނދުނު ހޭލީއްސުރެ ޝަރަފު އުޅެނީ އޭނާގެ އަލަށް ދިމާވި ރައްޓެހިންނާއެކުގައިއެވެ. ރޭގައި ކަންތަށް ވީގޮތުގެ ވާހަކަ ދެމީހުންވެސް ނުދައްކަމެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާކަމަށް ދައްކައިގެން އަހަރެން އިންނަނީ އެކަނި ކޮޓަރީގައެވެ. މިއީ ހަނީމޫން ހެއްޔެވެ.   ވާ ކަންތައް ނުވާ ކަމަކަށް ހަދައިގެން އުޅެންވީ ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެން ހެއްޔެވެ؟ ހިތްދަތި ވެގެން ގޮސް ނޭވާ ކުރު ވެއްޖެއެވެ. މިއީ ކޮންފަދަ އިމްތިޙާނެއް ހެއްޔެވެ؟

ހަނީމޫން ދަތުރު ދެހަފްތާއިން ނިންމުނެވެ. ހިތްޤައިމު އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގައެވެ. އެކުވެރިންނާއެކު ތަންތަން ބަލާލަން ގައިޑު މީހާއާއިވެސް އެކުގަ ދެވުނެވެ. ޝޮޕިން ކުރެވުނެވެ. ފިހަރަޔަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ގަތެވެ.  ކޮއްކޮ މެންގެ ސާމާނުތަކެވެ. ކޮންމެ މީހަކު ބޮޑު ލިސްޓެއް ދިނެވެ. ހުރިހާ އެންމެން ބޭނުންވާ އެއްޗިހިއެވެ.

މާލެ އައުމަށް ފަހު ޝަރަފު ދިޔައި އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ރިސޯޓަށެވެ. އަހަރެން ހަމަ ގޭގައި މަޑު ކުރީއެވެ.

އަހަރެން މިދަނީ ޑރ އަށް ދައްކަން” ޝަރަފު ކާރީ އަހަރެން އެހެން ބުނުމުން ވެސް އޭނާ އަޅައެއް ނުލައެވެ.
އަހަރެންދިޔައީ ޑޮކްޓަރު ޝުއައިބު އާއި ބައްދަލު ކުރާށެވެ. ބުނެވޭގޮތުން އެއީ ފެމިލީ މައްސަލަތަށް ހައްލު ކޮށްދޭމީހެކެވެ. ދުވާލަކު ދިހަ މީހުންނަށް އޭނާ އެހީވާ ވާހަކަ އަހަރެންވަނީ އަޑު އަހާފައެވެ. މާ ގިނަ މީހުނެއް އެ ތާކު ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދާ މީހަކު ވިއްޔާ އަވަހަކަށް ނުނިކުމެއެވެ. އަތުގައި އޮތް ނަންބަރަށް ބަލައިލީމެވެ. ދެން ޖެހޭނީ އަހަރެންގެ ނަންބަރެވެ. އެކަމަކު، އޭރު ވެސް އަހަރެން އިނީ ދެ ފިކުރެއްގައެވެ. އަހަންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެ ތަނުން ނުކުތުން ނޫންބާއެވެ؟ ނޫނީ ބޭޒާރު ވާން މަޑުކުރަންވީ ހެއްޔެވެ؟ ދެން ފެނުނީ އަހަރެންގެ ނަންބަރު އެރި ތަނެވެ. ކުރިން ވަން މީހާ ނުކުތް ތަން ފެނުނެވެ. އަހަރެން ތެދުވީމެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުގެ ބަދަލުގައި ނުކުންނަން ހިނގައިގަތީމެވެ. ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ އަނެއްކާ އެހެން ދުވަހަކު، އެތައް މަސައްކަތަކުން ނަންބަރެއް ނަގައިގެން އަންނަން ހެއްޔެވެ؟ އެއް ގޮތަކަށް ނިންމައިގެން އެކޮޓަރިއާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަނެވުނީ އެހެން ނަންބަރެއް އެރި ފަހުންނެވެ. އެހެންވިޔަސް، އަހަރެން ވަނީމެވެ. ޝުއައިބު އިނީ ފޮތެއްގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައެވެ. އިށީނުމަށް ގޮނޑިއަށް އިޝާރާތް ކުރި އެވެ. އަހަރެން އިށީނީމެވެ.. ހިތަށްއެރިއެވެދެން ބުނާނީ ކީކޭބާއެވެ؟
ޔޭސް!” އަހަންނާ ހަތަރު ކަޅި ހަމަ ކޮށްލަމުން ޑރ ޝުޢައިބު ބުނެލިއެވެ. ”
ހިތް އަވަސްވީ އަހަރެންގެއެވެ.ހައިރާން ވެސްވީ އަހަންނެވެ. ޑރ ޝުޢައިބުގެ މޫނުމަތިން އެއްވެސް ހައިރާންކަމެއް ނުފެނެއެވެ. އަހަރެން ހިނިތުންވެލީ ގަދަކަމުންނެވެ..
ނޭނގުނު ދޯ މަށެއް؟” އަހަރެން އެހީމެވެ.  ”
“މަށަކީ ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް،” ޑރ.ޝުޢައިބު ވަރަށް އޯގާތެރިކަމާ އެކުގައި ބުނެލިއެވެ. “ތި ގޮނޑީގަ އިންނާނީ މަގޭ ޕޭޝަންޓު. އެއީ މަށަށް އެނގެން ޖެހޭ ވަރަކީ. ވެދާނެ ޝާދިޔާ ހީކުރި ޝޮކު އަހަރެންގެ މޫނުމަތިން ނުފެނުނީމަ ކަމަށް މަށާ ތި ސުވާލު ތި ކުރީ. މި ތަނަށް ވަނުމުގެ މާ ކުރިން މަށަށް އެނގޭނެ ވަންނާނީ ކާކުކަން. ދެންމި ނަމާ މި އެޑްރެހެއް ނޯޅޭނެ ދޯ؟ ހިނގާ އަސްލު މައުޟޫޢަށް ދަމާ! ކޮން ކަމަކު ތި އައީ؟”
އަހަރެން އިސްޖަހާލީމެވެ. ޑރ ޝުޢައިބް އަކީ، އެއް ޒަމާނެއްގައި އަހަންނަށް ލޯބި ހުށަހެޅި މީހެކެވެ. އަހަރެން އެ ލޯބި ގަބޫލު ނުކުރީއެވެ. ޑރ ޝުއައިބުދެކެ އަހަރެންގެ ތިމާގެ ދައްތަ ޔަކު ލޯބިވާކަން އަހަރެންނަށް  އޭރު އެނގޭތީއެވެ. .ޑރޝުޢައިބު ގެ ޕުރޮޕޯސަލް އަހަރެން ގަބޫލު ނުކުރީ އެހެން ވެގެންކަން އަދިވެސް ޑރޝުޢައިބުއަށް ނޭނގޭނެއެވެ. މީހުންނަށް ކަންކަން ފޮރުވައިގެން އުޅުމަކީ އަހަންނަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރެކެވެ. އެކަމަކު ޑރ ޝުޢައިބު ކައިވެނި ކުރީ މުޅީން އެހެން މީހަކާއެވެ. އޭގެ ސަބަބެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެގޭކަށް ވެސް މިހާރު ބޭނުމެއްނޫނެވެ. ސަބަބަކީ އަހަރެންގެ  ހަޔާތާ ޝަރަފު އާއި ގުޅިފައިވާކަމެވެ. .
“ޑޮކްޓަރު އަމިއްލަޔަށް ސުވާލުކުރޭ މަށަކަށް ނޭނގެ މަށަށް ވާ ގޮތް ކިޔައިދޭކަށް،” އިސްޖަހައިލައިގެން އިނދެފައި އަހަރެން ބުނީމެވެ.
ޑރ ޝުޢައިބު ހިނިތުންވެލިއެވެ. ވަރަށް މާނަ ފުން ގޮތަކަށެވެ. އަހަރެން ނުރުހޭ އެންމެ ސުވާލެއް ވެސް  ޑރ ޝުޢައިބު ނުކުރެއެވެ. އަހަރުމެން ވާހަކަދެއްކީ، ދެ ރައްޓެހިން ވާހަކަދައްކާ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ނުރަސްމީކޮށް، ސާދާ ބަހުރުވައިންނެވެ. އެ ތަނުން އަހަރެން ނުކުތީ އަހަރެންގެ މައްސަލަ ހޯދައިގެންނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން، އޮޅުންބޮޅުން ވެފައިވާ ހާދިސާތައް ތަރުތީބު ކޮށްލަން ފަސޭހަ ވިއެވެ. ނޫނީ ފަސޭހަވާނެއެވެ..
އަހަރެންގެ ކައިވެނި ގެންދަންވީ މިސްރާބު އަހަންނަށް ގެއްލުނީއެވެ.

ގިނަފަހަރު ކާންތިބެނީ ދެމީހުން އެކަނި ވީމަ ހެނދުނުގެ ނާސްތާކުރަން އަހަރެމެން ދަނީ ބުފޭހަދާފައި ހުންނަ ރެސްޓޯރަންޓަށެވެ.

އެއްދުވަހު ވަރަށް ފަތިހާ ހޭލައިގެން އަހަރެން ރޮށިފިހެ ސިނީސަންބޯލް ހެދީމެވެ. ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. ބޭނުންވީ ރެސްޓޯރަންޓަށް ނުގޮސް ގޭގައި ނާސްތާ ކުރާށެވެ. ޝަރަފު ވެސް މިއަދު ގޭގައި ހުރުމާއި އެކުގައެވެ.

ޝަރަފު ކާން އައުމާ އެކު އަހަރެންނަށް ތައުރީފް ކުރަން ފެށިއެވެ.  މިދުވަސްކޮޅު ޝަރަފު މާލޭގައި އުޅޭނެއެވެ. ރިސޯޓަށް ދާނީ 8 ދުވަސް ކޮށްފައެވެ. ކައިވެނީގެ ފަހުން މިއީ ޝަރަފު ނެގި ފުރަތަމަ ޗުއްޓީއެވެ. އަހަރެންގެ ކައްކާ އެއްޗިއްސަށް ޝަރަފު ވަރަށް ތޢުރީފު ކުރާނެއެވެ.

“ވަރަށް މީރު މިއަދުގެ ނާސްތާ” ޝަރަފު ބުނެލިއެވެ.

އަހަރެން ހިނިތުންވެލީމެވެ. ފިރިމީހާގެ އެ ފަދަ ތަޢުރީފުތަކުން ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭކަމަށް ހެދުނީމެވެ. ހަޔާތުގެ ލަނޑުދަނޑި ބަދަލު ވެއްޖެއެވެ. ޝަރަފު ރިޒޯޓް ވަޒީފާ އަށެވެ. އަހަރެން ގޭގައެވެ. މާލޭގެ ޖޮބެއްގައެވެ. ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން، ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލު ވެއްޖެއެވެ. ގަޔާވުމެއް ނެތް، ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނެތް، ފޫހި ދިރިއުޅުމަކަށެވެ. ޙަޔާތަކީ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލު ވީނުވެސް އެނގޭހާލުގައެވެ. ޒަވާޖީ ހަޔާތަށް އައި ހީނަރުކަމެއް ވެސް ނުވިސްނެއެވެ.ފިރިއެއްގެ މަޤާމުން ވިޔަފާރީގަ ވާނުވާ އަހާ މީހަކަށް ޝަރަފު ބަދަލު ވީއެވެ. ދުރުގަ ރިސޯޓުގައިހުރެގެން ހަމައެކަނި އޭނާ އަހާ ވާހަކަޔަކީ ވިޔަފާރީގެ ވާހަކައެވެ. މިއަދު ފިހާރައަށް ލިބުނީ ކިހާވަރެއްތޯ ކިތައް މީހުން ވަންތޯ ސުވާލުކޮށް އަހާލައެވެ. ކުރިން ދިން ލޯބި ހަނދާން ނެތުނީއެވެ. އަހަރެން އެ ޝަކުވާއެއް ނުކުރަމެވެ. އަހަރެން އެ ވާހަކައެއް ނުދައްކަމެވެ. އެ ކަން އޮންނާނީ އެހެން ކަމުގައި ގަބޫލު ކޮށްލީއެވެ. އަރުތެރޭގައި އުފެދޭ ކަރުހިއްކުން ފިލައިގެން ދަނީ ފެންފޮދެއް ނުލިބިއެވެ. ފިހާރައިގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ކޮނޑުގައި އަޅައިގެން އަހަރެން ހިންދެމިލީ އުއްފު ވެސް ނުބުނެއެވެ. ދެ ފައި ތުރުތުރުއަޅާ ހާލުގައެވެ. ޝަކުވާ ކުރަންވީ ދަނޑިވަޅު ހަނުހުރުމަކީ، ލޯބީގެ ހުޅުކޮޅަށް ޖެހިލާ ފުރަތަމަ ރޯޅިއެވެ. ސުކޫލް ޗުއްޓީވީމާ ގޭގަ ޢާއިލާގެ އެންމެން ތިބޭތީ އެކަހެރި ވަގުތު ކޮޅެއް ނުލިބެއެވެ.އެފަދަ ވަގުތުކޮޅަކަށް އަހަރެން ބޭނުން ވެފައިވާ މިންވަރު ޝަރަފު ނުވިސްނައެވެ.ގެޔަށް އައިސް އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ މެންނާ ކޮއްކޮގެ ކުދިންނާއެކު ޝރަފު މަޖާކުރެއެވެ.އަހަރެން ހިތަށްއެރިއެވެ. އަހަރެން ވާންވީ އުފާ ހެއްޔެވެ؟ އާއިލީ އުފަލަކީ އަހަރެންގެ ވެސް އުފަލަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ. ނޫން ނަމަ، އަހަރެން އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑީ ހެއްޔެވެ؟ ހަމައެކަނި  އަހަރެން އަހަންނާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަނީ ހެއްޔެވެ؟
އަހަރެންގެ ހިތަށް ވެރިވެފައިވާ ފަޅުކަން ދެނެހުރީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ކައިވެންޏަކީ އުޅަނދެކެވެ. އޭގެ ހުންގާނު، ގިނަ ވަގުތު އޮންނަނީ ފިރިމީހާގެ އަތުގައެވެ.އެ ހުންގާނަށް އިތުރަށް ސަމާލު ވާން ޖެހެއެވެ. އަހަރެންގެ ސިފައަށް ތަޢުރީފު ނުކުރިޔަސް ހެވެވެ. އަހަރެންގެ ހެދުމުގެ ރީތިކަމަށާއި، ކެއްކުމުގެ ކުޅަދާނަކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކިޔަސް ހެވެވެ. އެހެން ކިތަންމެ ބަޔަކު ވެސް އެ ކަން ކޮށްދެއެވެ. ޝަރަފުއަށް ވުރެ މާ ކުޅަދާނަކޮށް އެ ކަން ކުރާ މީހުންނާ ދިމާވެއެވެ. އެހެންވުމުން، އަހަންނަށް އިހުސާސް ކުރެވެނީ ތަޢުރީފު ކުރަން ވެސް ޝަރަފު އަށް ކިހާ ނޭނގޭ ކަމެވެ. ފިރިޔަކީ ހަމައެކަނި އޭނައަށް ކޮށްދެވޭ ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން ޚާއްޞަވާ ބައިވެރިއެކެވެ. ހަމައެކަނި އޭނައަށް ނޫނީ ނުބުނެވޭ ލަފުޒުތަކެއްގެ ސަބަބުން މަތީ ހަރުފަތެއްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ޖާދޫގަރެކެވެ. އަހަރެންގެ ހިތުގައި ޖަހާ ވިންދުގެ އަޑު އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއަށް އިވެން ޖެހޭނެއެވެ. ވަރުބަލިކަން ފިލުވައިލަދޭން އޭނައަށް އެނގެން ޖެހޭނެއެވެ. އެސްފިޔަތަކަށް ލޮޑުކަން ގެނެސްދިނުމުގެ ހުނަރު އޭނަގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހެއެވެ. ކަމަށް އެކަށޭނަ ހާލަތާއި ދަނޑިވަޅު ވިސްނެން ޖެހެއެވެ.
ޑރ ޝުއައިބުއާ އަހަންނާ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވަމުންދިޔައެވެ .ވަރަށް ގިނަވަގުތު އޭނާ އަހަރެންނަށް ގުޅާފަ ހާލު އަހައެވެ. ވަރަށް ގިނަފަހަރު ކައިފިންތޯ ސުވާލު ކުރެއެވެ.އެއީ ރަސްމީ ކަމެއްކަހަލައެވެ، އެހެނަސް އަހަރެންނަށް އެކަމުން ފޮނިކަމެއް ލިބެއެވެ.ގައިމު ވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި ކިލަނބުކަމެއް ނެތެވެ. ޑޮކްޓަރެއްގެ މަޝްވަރާ އަހަރެން ހޯދީ އަހަރެންގެ ކައިވެނިން ކެނޑެމުންދިޔަ ފޮނި ރަހަ އަލުން ގެނައުމަށް ޓަކައެވެ. އަހަންނާއި ޝަރަފުއަށް ނޫނީ ނޭނގޭނެ ކަހަލަ ޒާތީ ވާހަކަތައް ވެސް ދެއްކީމެވެ.އަމިއްލަ އަޑުން އެ ފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކަން ނުކެރިގެން އަހަރުމެންވާހަކަދެއްކީ ފޭސްބުކް މެދުވެރި ކޮށްގެންނެވެ. ޑރ އަށް ކަންތަށް ސިއްރު ކުރުމަކީ މޮޔަކަމެކެވެ. ދޭންވާ ބޭސް ޑރ އަށްވެސް އެނގޭނީ ޖެހިގެން އުޅޭ ބަލީގެ ތަފުސީލު ލިބިގެންނެވެ.
“ޝަރަފުކައިރިން ބޭނުމެއް ނޫން ވަރިވާކަށް،” ފެންކަޅި ވެފައި އިނދެގެން އަހަރެން ލިޔުނީމެވެ. “އަސްލު އޭނައަކީ ވަރަށް ނައިސް މީހެއް. ވަރަށް ޒިންމާދާރު މީހެއް. އެކަމަކު، މަ ހެޕީއެއް ނޫން. ހުރިހާ ވަގުތެއްގަ ވެސް އެކްޓު ކޮށްގެން މި އުޅެނީ. ވަރަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ލައިފެއްގަ މި އުޅެނީ އެކަމަކު ހާދަ ބަލާފައޭ މައިނީވެސް”.
ޑރ ޝުއައިބު ބޭނުންވީ ޝަރަފުއާއި ވެސް ވާހަކަދައްކާށެވެ. އަހަރެން އިންކާރު ކުރީމެވެ. އަހަރެމެންގެ ދެކެވުނު ވާހަކަތައް ޝަރަފު އަށް އެނގިއްޖެއްޔާ ޝަރަފު ލަދުގެންފާނެ ކިތަންމެ ވާހަކައެއް ޑރޝުއައިބު ގާތުގައި ދެއްކިއްޖެއެވެ. އެ ނޫން އެހެން ގޮތެއް ނެތީއެވެ.ބައްޔެއްގެ ޝިފާ ހޯދޭނީ ޑޮކްޓަރު ގާތުގައި ތެދަށް ވާހަކަދައްކައިގެންވީމައެވެ.އަހަރެންގެ މަޤްޞަދަކީ، ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނުއިރު ބައްދަލުވި ޝަރަފު އަލުން އަނބުރާ އަހަންނަށް ލިބުމެވެ. ޑރ.ޝުއައިބުގެ އެހީގައެވެ. ހެދިދާނެ ވަރަށް ގިނަ ގޮތް ޑރ.ޝުއައިބު ކިޔައިދިނެވެ. އޭނާގެ ތަޖުރިބާގައެވެ. އޭނާގެ ތަޢުލީމީ މަން ހަޖުގެ ބާރުގައެވެ. .
“ތި ނޫން އެހެން ގޮތެއް.” ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އަހަންނަށް ބުނެވެނީ އެހެންނެވެ..
“ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނުއިރު ޝަރަފު އަބަދު ފޭސްބުކް އިން އަހަރެންނާ ވާހަކަ ދައްކާ.ސުކައިޕުން އަހަރެން ނުފެނިއްޖެއްޔާ ނުވެސްނިދާ. އެކަމަކު މިހާރު އެއީ މުޅިން އެހެން މީހެއް. އަހަރެންކައިރީ ހުންނައިރު ރައްޓެހިންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އަބަދު ފޭސްބުކް އަށް ވަދެފަ އިންނަމީހާ،ރިސޯޓަށް ދިޔުމާ އެކު ނުވެސް ފެނޭ ޗެޓަކުންވެސް”. ޑރ ޝުއައިބު ކާރީ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ ޗެޓަކުން އަހަރެން ބުނީމެވެ. އެންމެ ކުޑަ މިންވަރުން މިހާރު ޝަރަފުއަށް އަހަރެންނަށް ގުޅާލުންވެސް އޮންނަނީ ބޮޑުކަމަކަށް ވެފަކަހަލަ އެވެ. އަހަރެން ދެތިން ފަހަރު ގުޅާފީއްޔާ ޝަރަފު ގުޅަނީ އެއްފަހަރު އެވެ. މިއީ މިހާރުގެ އާދައެވެ. ގުޅޭ ފަހަރުވެސް ވިޔަފާރީގެ ވަހަކައެވެ މިއީހާލަތެވެ. އަހަރެންގެ އުފަންދުވަހެވެ.އާގޮތަކަށް އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވެގެން އަހަރެމެންގެ ފިހަރަގައި  އެކި ދިމަ ދިމާގައި ތަފާތު މާތަކުން ފުރާލީމެވެ. ކުޑަމޭޒެއް ސޯފާކައިރީގަ ބަހައްޓާލީމެވެ.އަދި އޭގެ މަތީގައި ޕިއްޒާއަކާއި ދެތަށި ކޯކް ބަހައްޓާލީމެވެ. އަދި އުފަންދުވަހުގެ ކޭކް ވެސް އޭގެ މަތީ ބަހައްޓާލީމެވެ.މާބޮޑު އުންމީދުތަކެއް އޮތީއެއްނޫނެވެ. ބޭނުންވިކަމަކީ ޝަރަފުއ އާއި އެކު އަހަރެންގެ އުފަންދުވަސް .ދެމީހުން އެކަނި ބައްދަލު ކުރާށެވެ. ރިސޯޓުން މިއަދު އޭނާ އަންނަ ދުވަހެވެ. އެހެންވެ ވަރަށް ޚާއްސަކޮށް ހުރިހާކަމެއް އަހަރެން ހެދީމެވެ.

ތަނުގެ އަލި ފަނޑުކޮށްލާފަ ޝަރަފު އައިސް ޖެހިގެން ހުރި ގޮޑީގައި އިށީނެވެ. ކޭކް ފެޅީ ދެމީހުންނެވެ.އެއްވެސް ހަދިޔާއެއް އަހަރެންނަށް ނުލިބެއެވެ.އެންމެ ލޯބިވެތި އަދާއެއްވެސް ޝަރަފުގެ ނެތެވެ. އޭނާ ހުރީ ދަތުރުގެ ވަރުބަލީގައެވެ. .ލިބުނު މާޔޫސްކަމެއްގެ ސަބަބުން ހިތަށް ވަރަށް ތަދުވިއެވެ. އަހަރެން ހައިރާންވީ،ތަނަށް ވެރިވެފައިވާ ލެމަން ގުރާސް ވަހާއި،ދިމާއަށް ފެންނަން އޮތް މާބޮނޑި އާއި، ލެޕްޓޮޕުން އިވެމުންދިޔަ މިޔުޒިކަށްޝަރަފުގެ ސަމާލުކަން އެއްވެސް ވަރަކަށް އަތުނުލެވުމުންނެވެ.
އާދައިގެ ރޭތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރެން ރީތިވެލައިގެން އައިސް އެނދުގައި އޮށޯވެލީމެވެ.ޝަރަފު އައިސް އަޅާވެސް ނުލާ އޮށޯތެވެ. ލޯބީގެ ހުޅުކޮޅު ނިވުނުތަން އަހަރެންގެ ލޮލަށް ފެނުނު ކަހަލައެވެ. ދެން އެ ހުޅުކޮޅު ރޯކުރަން ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ. ޝަރަފުގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެ، އެ ބަދަލަށް އަހަރެން އާދަވެ ނިމިއްޖެއެވެ. އަހަރެން އުންމީދު ކުރާ ގޮތަކަށް ދެނެއް ޝަރަފު އާއި އެކު ދުނިޔެއެއް ނުފެންނާނެއެވެ. އަނގައިން ނުބުނެވޭތޯ ކެއްކޮށްފަ އަހަރެން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީމެވެ. އެހެނަސް ޝަރަފު އޮތީ ނިދާފައެވެ. އަހަރެންގެ ޝަކުވާގެ ވާހަކަ އަޑު އެހީ ދިރުމެއް ނެތް ފަރުތަކާއި ކޮޓަރީގައި އެތުރިފައިވާ އަގު ބޮޑު ފަރިނީޗަރެވެ.
ކައިވެންޏަށް ފަހުގައި، ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އިވެނީ އެ މީހަކު އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ ތަންކޮޅުގެ އަޑު އެކަންޏެވެ. މިހަޔާތުގައިވެސް މިވި އެހެންނެވެ..
އަހަރެން ދިން އެތައް ސިގުނަލެއްގައި  އޭނާއަޅައެއްނުގަތެވެ. އަހަރެންގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުމެއް ޝަރަފުއަށް ނޭނގުނެވެ. އަހަރެން ދިނީ ކެކުޅުންތަކެއް އުތުރިއަރަމުންދާ ކަމުގެ ސިގުނަލުކަމެއް ނުވިސްނުނެވެ. އާނއެކެވެ. ބޭނުންވާ ކަންތައް ދުލުން ބުނެވުނީހެވެ. އަކުރުން އަކުރަށެވެ. ފިލިން ފިއްޔަށެވެ. އެކަމަކު އެ އަށް އަހަރެން ލޯތްބެއް ނުކިޔަމެވެ. ކައިވެނީގެ އުފަލަކީ، ކޮންމެ ފަހަރަކު ބުނެކިޔައިގެން ހޯދޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.
ދަރިން ލިބުމުން ދެމަފިރިންގެ ގުޅުން ވާން ޖެހޭނީ ވެސް ވަރުގަދައެވެ. އެކަމަކު އަދި އަހަރެންނަށް ދަރިޔަކު ނުލިބެއެވެ.  ކައިވެނި ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޓަކައިވެސް ދަރިޔަކު ލިބެންޖެހޭނެއެވެ.  ލޯބީގެ ހުޅުކޮޅު ނިވުނު ނުދިނުމަށް ޓަކައެވެ. ހަޔާތުގެ ޑައިރީގައި ލިޔަން ހުރި ލޯބީގެ ސަފުހާތައް އެއްކޮށްފައި ހީރަހެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަހަރެންނަކީ އާދަވެފޮތްލިޔާ މީހަކީމެވެ. އަހަރެންގެ ވާހަކަ ކިޔާލާ ކޮންމެ މީހެއްވެސް ބުނަނީ އަހަރެންލިޔަނީ އަހަރެންގެ ވާހަކައޭއެވެ.

މަހިތަށް އަރާ މަށަށް ވެސް ސިންޑުރެއްލާއަށް ލިބުނު ކަހަލަ ޖާދޫ ގެ މާމައެއްލިބޭނެ ނަމައޭ، ވަގުތުން ޖާދޫއިން ހުރިހާ ކަމެއް ހައްލުކޮށްލާނަމެވެ.

ޑރ ޝުޢައިބު އާދަވެ ގުޅައެވެ. ޙަބަރު ބަލާލައެވެ.
އަޅެ އަހަންނަށް ޝަރަފު ބޭވަފާތެރިވާނެ ނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު. އޭރުން ގިލްޓީ ނުވެ މަށަށްވެސް އޭނަޔާ ވަކިވެވުނީސް” .”
އަހަރެން އެ ކަހަލަ އެއްޗެއް ބުނާނީ ކިހާ ހިސާބަކަށް ދިޔައީމަކަން ޑރޝުޢައިބަށް ވިސްނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޖަޒުބާތުގައި އަހަރެން ޖެހުނަ ނުދޭން ޑރޝުޢައިބު މަސައްކަތް ކުރިއެވެ .

“ޝާދިޔާ ތީ ހެއްވާ މަންޖެއެއް،” ސަމާސާ ރާގެއްގައި ޑރޝުޢައިބު ބުންޏެވެ. “ކުރިއަކުން ނޭނގޭތަ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭއިރު އުޅޭ ގޮތަށް އެކަކު ވެސް އިނީމަކާ ނޫޅޭނެކަމެއް؟”
“ޑރޝުޢައިބު ބުންޏަސް ތި ވާހަކަ ގަބޫލެއް މަށެއް ޤަބުލެއް ނުކުރާނަން،” އަޑަށް ބާރުލާފައި އަހަރެން ބުނީމެވެ. “ރައްޓެހި ވެގެން އުޅުނުއިރުގެ ފީލިންގްސް ފަހުން ވެސް ހުންނަން ޖެހޭނެ. އެކަކު ފެނުމުން އަނެކަކުގެ ހިތުގެ ވިންދު އަވަސް ވާން ޖެހޭނެ. ކުރިން ކުރެވުނު ސަމާސާތައް ފަހުން ވެސް ކުރާހިތް ވާން ޖެހޭނެ. ކޮންމެވެސް ލާނެތްކަމެއް ކުރަން ހިތް އެދެން ޖެހޭނެ. ކުރިން ދިޔަހެން އެކުގައި ހިނގާލަން ދެވެން ޖެހޭނެ. ނުނިދާ، ވާހަކަދައްކާލަން ތިބެވެން ޖެހޭނެ. އަނެކަކު ރަކިވާ ކަހަލަ އެއްޗެހި ބުނެލެވެން ޖެހޭނެ. ކައިވެންޏަށް ދުވަސްކޮޅެއް ވާއިރު މުޅިން އެހެން މީހަކު ގޭގަ އުޅެގެން ނުވާނެ. ކައިވެނި ކުރާއިރަށް ލައިފް ނުޖެހޭ ވަޒީފާއަކަށް ވާކަށް. ނަވީން ރައްޓެހި ވެގެން އުޅުނުއިރު އެ ފެނުނު ސިފަތައް ދެކެއޭ މަ ލޯބިވީ. އެ ކަންކަން ދޫކޮށްލާފަ، ކުރިން ނެތް ކަންތައްތަކެއް މި ފެންނަން ފެށީ މިޔަށް ލޯބިވެވޭނެތަ؟”.”

“މިސާލަކަށް؟” ޝުއައިބު ސުވާލު ކުރިއެވެ.”

ހުރިހާ ވާހަކައެއް ޝުއައިބު ގާތަކު ވެސް ނުދެއްކެއެވެ. ވައިފަކަށް ވުމަކީ، އަހަރެން ކުރިމަތީގައި ބޭނުންހާ ކަމެއް ކުރުމަށް ފިރިމީހާއަށް ދެވޭ ހުއްދައެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްފައި ހިނިގަނޑަކުން ނިންމައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. އަޑުގެ ކޮޅަށް ވައި ލާފާނެއެވެ. ވަސް ނުބައި ކޮށްފާނެއެވެ. ކުދިކުދި ކަންތައްތައްކަން އެނގެއެވެ. އެހެންވިޔަސް، އެ ފަދަ ކަންކަން ކުރުމުން އަހަރެން ފަކުރުގަންނަކަން ޝަރަފުއަށް  އެނގޭންޖެހޭނެއެވެ. އަހަރެންގެ ލޮލަށް ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން ހިތުގައި ދެވިފައި އޮންނަ މަޤާމަށް ބަދަލު އާދެއެވެ. ހަތަރުދަމު، އެންމެ ގާތުގައި ހުންނަ މީހާ ކުރާ ހަރަކާތްތަކުން އޭނަޔާ ދޭތެރޭ ދެކޭ ގޮތް ބަދަލު ވެއެވެ. އަބަދަކު އެ ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެއެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި ޝަރަފު ގާތް ވުމުން އަހަންނަށް މިހާރު ލިބެނީ ނުތަނަވަސްކަމެކެވެ. ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް އެ ނުތަނަވަސްކަމެއް ނުފިލައެވެ. މީ ލޯތްބެއް ނޫނެވެ. ޤުރުބާނީއެކެވެ.އިރެއްގައި ލޯބި ވެވުނު މީހާއަށް ޓަކައެވެ. އެކަަމަކު އެއީ ކަރުނައެވެ. .
“އަޅާނުލާ!” އަހަރެން ޖަވާބު ކުރުކޮށްލީމެވެ.
ހިތުގެ ވިންދު އަވަސް ވާން ޖެހެނީ ތަންމައްޗާދާ ހިސާބަކުން ނޫނެވެ. ފިރިމީހާ ބަލައިލާ ގޮތާއި، ބުނެލާ ލަފުޒުން ވެސް ދައުރެއް އަދާ ކުރެއެވެ. އެ ފަދަ ކުދިކުދި ކަންތައްތައް ޝަރަފު ހަނދާން ނެތެން ފެށުމުން އަހަރެންގެ ހިތް ރޮއެހަދައެެވެ. އެ ރުއިން އަޑުނާހައި، އަހަންނަށް އުފާ ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ޝަރަފު ދެން ކުރި އެއްވެސް ކަމަކުން އަހަރެންގެ ހިތެއް ނުފުރުނެވެ. ހިތް ނުފުރުމުން ހަށިގަނޑު ނުރުހުން ވެއެވެ. ސިކުނޑިއަށް އިހުސާސް ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓައިލައެވެ. އެއް ފަހަރު ވެސް އެ ކަން ހުއްޓައިލައިފި ނަމަ ދެން އަލަކުން ނުފަށައެވެ. އެހާ ހިސާބުން މަޖުބޫރު ވަނީ ކައިވެނި ރޫޅާލާށެވެ. ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ދޮގުހަދާށެވެ. ނުލިބުނު އުފާ ލިބުނުކަމަށް ހެދޭށެވެ. ކައިވެނި ހިމާޔަތް ކުރަން ބޭނުން ވާތީއެވެ. ފިރިމީހާ ހިތުގައިޖައްސަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. ކައިވެންޏަށް ފަހުގައި ދެން މުޅި އުމުރު އުފަލުގައި ހޭދަ ކުރެވޭނެހެން ހީކުރެވެއެވެ. އެކަމަކު، އެއީ ކުރެވޭ ކުށްހީއެކެވެ. ކައިވެންޏަށް ފަހުގައި ވެސް އޮންނަނީ ޒިންމާ ބޮޑު ހަޔާތެކެވެ. ބުރަ ދިރިއުޅުމެކެވެ. އެއް މައްސަލައަށް ފަހު އަނެއް މައްސަލައެވެ. ޙިޔާލު ބަދަލު ވުންތަކެވެ. ލޯބިވެތި އަދާތަކެވެ. ލޯބީގައި ރުޅިވެސް ވާން ޖެހޭނެއެވެ. އެކަމަކު ގިނަ ދުވަހަކަށް މި ނުރުހުން ހިތުގައި ނުވޭއްބޭނެއެވެ. ލޯތްބަކީ އުފާވެރި ކަމެވެ. .
އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއަށް ވުރެ އޯގާތެރި ފިރިއެއް ނުހުންނާނެއެވެ. އޭނަގެ އެހީތެރިކަމާއި ހެޔޮކަން އަދަދެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އުފަލާއި ހިތާމައަކީ ވެސް އެއީއެވެ. ލޯތްބަށް އެދި ސަލާންޖަހަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ފިނި ވެއްޖެއެވެ. ކަމެއް ނުވެސް ވާ ކަމަށް ހެދިގެން އުޅެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތަށް ވަރަށް ތަދުވެއެވެ. ގިނަ ރޭރޭ އަހަރެންގެ ލޮލަކަށް ނިންޖެއް ނާދެއެވެ. އަހަރެން ފެންނަ މީހަކަށް ހީވާނީ އަހަރެން ވަރަށް އުފަލުގައި އުޅޭހެންނެވެ. އެއީ ބޭރުފުށަށް އަހަރެން ދައްކާ ދަޅައެކެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި، އަހަރެންގެ ހިތުގެ ސަހަރާއަކަށް ހަނދުވަރުގެ އަލިކަމެއް ނުފޯރައެވެ. އެހެން ވިޔަސް އަހަރެން މިހެން އުޅޭނަމެވެ. އަހަރެން ޝަރަފު ބޭނުން ވާ ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ޝަރަފުއަށް އަހަރެން ބޭނުން ވެއެވެ. އެކުގައި އުޅެން އަހަރެން ބޭނުންވާ މީހަކީ ޝަރަފުއެވެ. ވަރިއަކީ ހައްލެއް ނޫނެވެ. ޝަރަފު އާއި އެކުގައި އުޅުމަކީ އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނިންމުމެކެވެ. އެހެން މީހަކު ކުށްވެރި ކުރާކަށް ނެތީމެވެ. އެޅުނު ކަރުނައަކުން އޭގެ އަގެއް ނުލިބުނެވެ. ކަރުނަވީ ބޭވަފާ

“މީވީގޮތޭ… އަދުބަދަލްވެއްޖެޔޭ މުޅި ޒަމާން”

ނިމުނީ

Advertisements
Avatar
ރޯޒީ ޝަރީފަކީ ، ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަ، މިހާރުވެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދާ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ޚާއްސަޮށް ވާހަކަ ލިޔުމާއި، ބިއުޓީ އާއި ބެހޭ ލިޔުންތަަށް ފަރިތަ ލިޔުންތެރިއެެވެ.