ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ހޯދަނީ

0

ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ މޮހައްމަދު މުބާރަކް ހޮސައިން (31އ) (ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:AB1297440) ) ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އޭނާ ހޯދަމުންދަނީ، މުލަކަތޮޅު މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އޭނާ ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ޙާޟިރު ކުރެވިފައިނުވާތީ އެވެ.

އެހެން ކަމުން މުޙައްމަދު މުބާރަކް ހޮސައިން 2019 ޑިސެމްބަރު 09 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް  މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހާޟިރުވުމަށް ފުލުހުން އެދިލައްވައެވެ. އަދި މީނާ އާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ނަންބަރު 9980067 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން ވެސް އެފަރާތުންވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.

Advertisements

http://www.policelife.mv/page/145410

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here