ސަވީދާއި، ބައްސާމު ފުޓްބޯޅަ މަރާލަން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އަލީއާޒިމް ގޮވާލައިފި

0

ސަވީދާއި، ބައްސާމު ގުޅިގެން ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ހަލާކު ކޮށްލަން ނުވަތަ މަރާލުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރ ޢަލީ އާޒިން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އޭނާ މިހެން ގޮވާލާފައިވަނީ، އޭނާ ކޮށްފައިވާ ޓްވިޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި އަލި އާޒިމް ބުނެފައިވަނީ، “މާތްކަލާކޯ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ.ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ވަޅުލާފަސްއެޅުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ސަވީދު އާއި ދެމީހުން ވެގެން ހިންގަމުން ތިޔަދަނީ. ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ކަރުގައި ހިފައި އެ މަރާލެވެތޯ ކުރާ މަސައްކަތުން ދެއަތް ދޫކޮށްލާ ފުޓްބޯޅަ ދެކެލޯބިވާ މީހުން އެތިބަ ރޮނީ ” މިހެންނެވެ.

Advertisements

ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުމަށް، ގިނަގުނަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ފުޓްބޯޅައިގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި، ކުރިން ފުޓްބޯޅަދާއިރާގައި އުޅެފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ކުރިމަގާމެދު ގެންދަނީ ބޮޑެތި ސުވާލުތަކެއް އުފައްދަމުންނެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރަންޖެހެ މިންވަރާ ގާތަށްވެސް ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަށް ނުދާ ވާހަކަ އެފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

Advertisements
އާޔަން އަހުމަދު
އަހުމަދު އަކީ، ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަ އަދި ލިޔުންތެރިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެކެވެ.