އެއް ޕާޓީއަކަށް ހުރިހާ ގޮނޑިތައް ދިނުމާމެދު ރައްޔިތުން ވިސްނަން ޖެހޭ: ޔުމްނާ

0
ދިވެހި ބަހާއި، ސަޤާފަތާއި، ތާރީޙް ކުރިއެރުވުމަށް ހާއްސަޤާނޫނެއް ވަނީ ތަސްދީޤުކުރައްވާފައި

އިންތިހާބު ތަކުގައި އެއް ޕާޓީއަކަށް ހުރިހާ ގޮނޑިތައް ދިނުމާމެދު ރައްޔިތުން ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް)ގެ މުއައްސިސް އަދި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ގޮނޑިތައް އެމްޑީޕީއަށް ދިނުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޙުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވަނިކޮށް، އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ޔުމްނާ މައުމޫނު ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަންވާނީ، ތަފާތު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިމެނޭ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެއް ޕާޓީއަކަށް ހުރިހާ ގޮނޑިތަކެއް ދީގެން އެކަން ހާސިލް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެކަމާމެދު ރައްޔިތުން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisements

ހދ. ވައިކަރަދޫގައި އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރުއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އެމްޑީޕީއަށް ލިބިއްޖެނަމަ ޖަޒީރާ މެނިފެސްޓޯގެ ވައުދުތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ފުއްދައިދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށެވެ.

ބާރަށުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން ޕާޓީއަކަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

 

 

 

Advertisements