ބްރައުން ވިޑޯއަކީ ނުރައްކޭތެރި އެއްޗެއް، ސަމާލުވާންޖެހޭ

0

އެފްރިކާ އާއި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމުތަކުން އާންމުކޮށް ފެންނަ މި ބާވަތުގެ ފައި ދިގު މަކުނަކީ، މަޝްހޫރު “ބްލެކް ވިޑޯ” ފައި ދިގު މަކުނާ އެއް އާއިލާއެއްގައި ހިމެނޭ މަކުނެކެވެ. މުށި، ކަޅު،އަދި އަޅި ކުލައިގައި ވެސް މި ބާވަތުގެ ފައި ދިގު މަކުނު ހުރެ އެވެ.

ބްރައުން ވިޑޯ އޭތީގެ މުޅި އެމުރުގައި ވިއްސަކަށް ބިސްހާލި ހަދާނެއެވެ.  މިމަކުނުގެ ބިސް ހާލި ހުންނަނީ އަލި މުށި ކުލައެއްގަ އެވެ. އަދި  ބިސް ހާލީގެ އެކި ތަންތަނުން ކުދިކޮށް އުފުލިފައި ހުރެ އެވެ. ބްރައުން ވިޑޯ ބިސް ހާއްޔެއްގައި ހުންނަނީ ބައި އިންޗިއެވެ. ބިހެއްގައި ހުންނަނީ އެންމެ މިލިމީޓަރެވެ. ކޮންމެ ބިސް ހާއްޔެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 250 ބިސް އޮވެއެވެ. ބްރައުން ވިޑޯއެއް ބިސް އަޅާތާ 20 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ބިހުން ނުކުމެއެވެ.  މިވައްތަރުގެ މަކުނަށް ގްރޭ ވިޑޯ އޭ ވެސް ކިޔައެވެ.

Advertisements

ބްރައުން ވިޑޯ މަކުނުގެ ވިހަގަދަ ވައްތަރަކީ އަންހެން މަކުނެވެ. ބްލެކް ވިޑޯއަށް ވުރެ މި މަކުނުގެ ވިހަ ބާރުގަދަ ނުވި ނަމަވެސް، ބްރައުން ވިޑޯ އަކީ ވެސް ނުރައްކާތެރި، ވިހަ ފައި ދިގު މަކުނެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ދަތްއަޅާ އިރު ވިހައިގެ އަސަރަށް ވުރެ، ގެއްލުން ވާނީ އެ ދަތް އަޅާފައިވާ ތަނަށެވެ. ބްރައުން ވިޑޯ ދަތް އަޅާ ވަގުތު ތަދު އިހްސާސެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ދަތްއަޅާ ތަން ދުޅަވެ، އެތަނަށް ތަދުވާނެ އެވެ. އަދި ދަތް އަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ހަންގަނޑު ހިރުވާނެއެވެ.މީގެ އިތުރުން ދަތް އެޅި ހިސާބުގައި ކުޑަކޮށް އުފުލިފައިވާ ތަންތަންކޮޅު ހުރެދާނެއެވެ. ބްރައުން ވިޑޯ ދަތްއަޅާނީ އެއަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާހެން ހީވާނަމަ އަމިއްލަ ދިފާޢުގައެވެ.

ބްރައުން ވިޑޯ މަކުނެއް ދަތްއެޅުމުން އެތަން ސާފުކޮށް، އައިސް ޕެކެއް ފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެތަނެއް ދުޅަވާ މިންވަރު ކުޑަކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި ދަތްއަޅާފައިވާ ތަނެއް އުފުލާފައި ބެހެއްޓުމުން ވެސް ދުޅަވުން ކުޑަ ވާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ބްރައުން ވިޑޯ ދަތްއަޅާ ސަރަހައްދު ކަހާނެ އެވެ. ކެހުން މަދުކުރުމަށް އެންޓި އިޗް ކްރީމެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. މި ކަހަލަ މަކުނެއް ދަތް އަޅައިފިނަމަ އިންފެކްޝަނެއް އުފެދޭތޯ ބަލާ އިންފެކްޝަނެއް އުފެދިއްޖެ ނަމަ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ބްލެކް ވިޑޯ އަށް ވުރެ ގެއްލުން ކުޑަ މިމަކުނަކީ ވިހަ މަކުނެކެވެ. ގޭތެރެއިން މި ވައްތަރު މަކުނު ފެންނަ ނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ގެއިން ބޭރުކޮށްލުމެވެ. ނުވަތަ މަރާލުމެވެ. މި މަކުނު ދަތް އަޅައިފި ނަމަ ގެއްލުން ތަކެއް ލިބޭނެއެވެ. ކުޑަ ނަމަވެސް މިއީ ނުރައްކާތެރި މަކުނެކެވެ.

 

Advertisements