ހިމަބިއްސަކީ ކޯއްޗެއްކަން އެނގޭތަ؟

0

ހިމަބިހި ނުވަތަ މީސްލްސް އަކީ ވައިރަސްއެއްގެ ސަބަބުން ގައިން ގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެކެވެ.

މީސްލްސް ވައިރަސް މެދުވެރިކޮށް ޖެހޭ މި ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށްވެސް އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް ގިނައިން މި ބަލި ޖެހެނީ ކުޑަކުދިންނަށާއި ދިފާއީ ނިޒާމް ބަލިކަށިމީހުންނަށެވެ. މީސްލްސް ވައިރަސްގެ ނަސްލު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަނީ އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުންނެވެ. މިހާތަނަށް އެހެން ދިރޭއެއްޗެއްގެ ނަސްލަކުން މި ވައިރަސް ރިޒާވަރެއްގެ ގޮތުން ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. ހިމަބިއްސަކީ އެއްފަހަރު މި ބަލިޖެހުމުން ދެން ދެވަނަފަހަރަކު ޖެހޭނެ ބައްޔެއް ނޫނެވެ.

Advertisements

ހިމަބިހި ޖެހި ރަނގަޅުނުވެ،ގިނަދުވަސްވުމުން ނުރައްކާތެރި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ނޭވާލާ ނިޒާމަށް މައްސަލަތައް ދިމާވެ، ލޯ ދުޅަވެ، ލޮލު ރޯގާ ޖެހުން ފަދަ ކަންތައްތައް މެދުވެރިވެއެވެ. ބޭރަށް ހިންގުމާއި،އަނގަ ފާރުވެ އަދި ނާރުތަކުގެ ނިޒާމަށް މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވުމަކީވެސް ހިމަބިހި ޖެހި ރަނގަޅުނުވެ ގިނަ ދުވަސްވާނަމަ ދިމާވެދާނެ ކަންކަމެވެ.

ހިމަބިހި ވައިރަސް ހަށިގަނޑަށް ވަނުމަށްފަހު ހަށިގަނޑުގައި ގިނަވެއެވެ. ހަށިގަނޑުން ހިމަބިހީގެ ޢަލާމާތްތައް ފެންނަން ފެށުމަށް އަށް ދުވަހާއި ބާރަ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ނަގާނެއެވެ. ގަދައަށް ހުންއައުމާއި ،ނޭފަތުން ފެން ނުވަތަ އަރިދަފުސް އައުމަކީ ހިމަބިހީގެ ޢަލާމާތްތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަރުތެރެ ފާރުވުމާއި، އަވަހަށް ވަރުބަލިވުމާއި، ހަށިގަނޑުން ފެންމަދުވުމަކީ ވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޢަލާމާތްތަކެވެ. ހިމަބިހި ޖެހޭތާ ހަތަރު ދުވަހާއި، ހަ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގައިން ކުދި ރަތް ކުލައިގެ ބިހިތަކެއް ނަގައެވެ. ހިމަބިހި ޖެހުމަށްފަހު އިތުރު ނުރައްކާތަކާ ދިމާނުވާނަމަ، ހަތްދުވަހާއި ދިހަ ދުވަހާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ބަލި ރަނގަޅުވެއެވެ.

ހިމަބިހިން ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކައި ޖަހާ ވެކްސިން ޖެހުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ވެކްސިންގެ ދެޑޯޒް ހަމަނުވާނަމަ ޑޯޒް ހަމަކުރުން މުހިންމެވެ. އަދި ބަލިން ސަލާމަތް ވުމަށް ޓަކައި ބަލި ފެތުރޭ ގޮތްތަކުން ދުރުހެލިވެ ހުރުމަކީވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން އަތް ނުދޮވެ ނޭފަތާއި، އަނގަޔާއި، ލޮލުގައި އަތްނުލުމާއި، ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަކީ އިސްކަންދީގެން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމެވެ. މީގެއިތުރުން ސައިބޯނި ލައިގެން ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުމާއި،އަނގަޔާއި ނޭފަތް ނިވާކުރުމަކީ ހިމަބިހިން ރައްކާތެރި ވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކެވެ.

ހިމަބިހިން ރައްކާތެރި ވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިން ދީފައިވާނަމަ ހިމަބިހި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ހަންޏެވެ. ނަމަވެސް ހިމަބިހި ޖެހިއްޖެ ނަމަ ނުރައްކާތަކަކާ ކުރިމަތި ލާން ޖެހުމަކީވެސް ވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ދުރާލާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

Advertisements