މަޝްހޫރު ކޮރިއޮގްރާފަރު، އޭނާގެ އެސިސްޑެންޓަށް އޮރިޔާން ފިލްމު ބަލަން މަޖުބޫރު ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހަށް

0

ބޮލީވޫޑުގެ މަޝްހޫރު ކޮރިއޮގްރާފަރު، ގަނޭޝް އަޗާރިޔާ، އޭނާގެ އެސިސްޓަށް، އޮރިޔާން ފިލްމު ބަލަން މަޖުބޫރު ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ބޮލީވޫޑް ހަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި، 49 އަހަރުގެ ގަނޭޝަ އާ ދެކޮޅަށް 33 އަހަރުގެ އަންހެން އެސިސްޑެންޓް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި، ގަނޭޝް އޮފީހުގައި އިންނައިރު، ގިނައިން ބަލަނީ އެފަދަ ފިލްމު ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ގަނޭޝް އެފަދަ ފިލްމެއް ބަލަނިކޮށް އެސިސްޓަށް ފެނުމުން އެއީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އެފަދަ ފިލްމުތައް ބެލުމަށް ގަނޭޝް އޭނާއަށް މަޖްބޫރު ކުރި ކަމަށްވެސް އަންހެން ކުއްޖާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގާ ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisements

މަހާރާސްތުރާ ވުމަން ކޮމިޝަނަޝާއި އެމްބޮލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި، އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ގަނޭޝްއަށް ޕަސެންޓެން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެކަމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވާ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެއަންހެން ކުއްޖާ ބުނެފައިވަނީ، އެ މައްސަލައާ ގުޅުގެން އިންޑިއަން ފިލްމު އެންޑް ޓެލެވިޒަމް ކޮރިއޮގްރާފާސް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުކަމުން އޭނާ ވަކި ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަން ކޮށްފައިވަނީވެސް ގަނޭޝްގެ ނުފޫޒުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ގަނޭޝަ އަކީ އިންޑިއަން ފިލްމު އެންޑް ޓެލެވިޒަމް ކޮރިއޮގްރާފާސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ގަނޭޝް ބުނެފައިވަނީ އެކަމަކީ ޑާންސް މާސްޓަރުންނާއި ނެށުން ތެރިންނާ ދެމެދު އޮންނަ މައްސަލަ ތަކުގެ ސަބަބުން، ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަހަރު އެ މައްސަލަ އަމާޒު ވެފައިވަނީ އޭނާއަށް ކަމަށާއި އެކަމަށް ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށްވެސް ގަނޭޝް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisements