ސުފުރާ: ރިހާކުރު ކޮއްތު

0

 

ބޭނުންވާ ތަކެތި

Advertisements

4 ރޮށި ކޮށާފައި
2/1 ޖޯޑު ހުންނަހާ ކެބެޖް ކޮށާފައި ކެރެޓް ގާނާފައ
1 ބިސް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފޮޅކޮށްފައި ތަޅާފަ ހުރި ހިކިމިރުސް
4/1 ފަޅި ފިޔާ ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި
2 ހިކަނދިފަތް
2މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ރިހާކުރު
3/1 ސައި ސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
4(1 ފަޅލުނބޯ
2 މޭޒު މަތީ ސަމުސާ ޓޫނާ
2/1 ޖޯޑު ކާށި ބޯކިރު
ތެޔޮ ފޮދެއް
ލޮނުކޮޅެއް ( ބޭނުމިއްޔާ ) ރިހާކުރު ލޮނު ރަހަ ދޭވަރަށްއަޅާލިޔަސް ރަނގަޅު ވާނެ
ތެޔޮފޮދެއް

 

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާށެވެ. ހޫނުވީމާ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. ތެޔޮ ފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ ބިސް ،ކެރެޓް ،ހިކަނދިފތް މިރުސް ،ކެބެޖް އެއްކޮށް އަޅާލާށެވެ. ހަނާ ވީމާ ބާކީ ހުރި ހުރިހާ ބާވަތް އެއްކޮށް ލާށެވެ. މަޑުގިނީގައި ރަހަ ހިފާވަރަް ދޭފަތުން ހަލަމުން ކައްކާލާށެވެ.

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here