ފްރޯޒަން ބަނާނާ ބްލޫބެރީ ސްމޫތީ

0

ތައްޔާރުކުރަން ނަގާ ވަގުތު: 5 މިނިޓް

Advertisements

ސާރވްސް: 01

Advertisements

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

½ ޖޯޑު ބްލޫބެރީ

½ ޖޯޑު ދޮންކެޔޮ (ކޮށާފައި)

1 އޮށް ކަދުރު (ކޮށާފައި)

1 ޖޯޑު އާމަންޑް ކިރު

1 މޭޒުމަތީސަމުސާ އޯޓްސް

1 މޭޒުމަތީސަމުސާ އާމަންޑް ބަޓަރ

ސްމޫތީ ތައްޔާރުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން:

  • 1 ވަށް ދޮންކެޔޮ ދެފަޅިއަށް ފަޅާލާފައި ކޮށާލާށެވެ.
  • ކޮށާލި ދޮންކެޔޮކޮޅު ޒިޕްލޮކް ކޮތަޅަކަށް އަޅާލާށެވެ. އަދި ½ ޖޯޑު ވެސް މި ކޮތަޅުގެ ތެރެއަށް އަޅާ ރަގަޅަށް ބަންދުކޮށްލުމަށްފަހު ފްރިޖްގެ ގަނޑުކުރާބައިގައި މަދުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުވަންދެން ބާއްވާލާށެވެ.

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

  • ގަނޑުކުރި ދޮންކެޔޮ އަދި ބްލޫބެރީ ބްލެންޑަރއަށް އަޅާލުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް ކަދުރު،އޯޓްސް،އާމަންޑް ކިރު އަދި އާމަންޑް ބަޓަރު އަޅާ ގިރާލާށެވެ.
  • ގިރާ ނިމޭއިރު މާ ބޮޑަށް އޮލަކޮށް ހުރިނަމަ.އިތުރަށް އާމަންޑު ކިރުކޮޅެއް އަޅާ ގިރާލެވިދާނެއެވެ.

މިއީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ބާވަތްތަކުގެ ކާނާ ބޭނުންކޮށްގެން ގޭގައި ފަސޭހައިން ހެދިދާނެ މީރު ބުއިމެކެވެ.

Advertisements