މިނިކޮއި ދިވެހިންގެ ނަމުންނަމަ މަލިކް

0

މަލިކަކީ އިންޑިއާގެ ޓްރިވަންޑްރަމްއާ 400ކިލޯމީޓަރާ ދުރުު އަދި ރާއްޖޭގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ ތުރާކުނުއާ 125ކިލޯމީޓަރު ކައިރީގައިވާ ރަށެކެވެ.މަލިކުގެ ދިގުމިނުގައި 10ކިލޯމީޓަރު ހުންނައިރު ފުޅާ މިނުގައި 1ކިލޯމީޓަރު ހުރެއެވެ.ކުރިން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދް ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ މަލިކް ގައި ދިހަ އަވަށް އޮވެއެވެ.

މަލިކުގެ ދެކުނުގައި އޮންނަށް އަވަށެއް ކަމަށްވާ ވިރިންގިލި  އަކީ ތަފާތުު ކުށްތަށް ކުރާ މީހުނަށްް އަދަބު ދިނުމުގެ ގޮތުން އަރުވާލާ އަވަށެކެވެ. އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން ރާއްޖެއާ މަލިކް އާާ ބެހޭ ގޮތުން ނެތްއިރު، މިހާތަނަށް އެގެން ހުރި މައުލޫމާތަކީ ޒަމާންތަކަކަށް ފަހު ޒަމާންތަކަކަށް އަނގަބަހުން  އައިސް އަދި ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުު ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އާއި މަލިކް އާ ބެހޭގޮތުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއްގައި ވާ ގޮތުން މަލިކުު ގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރިވެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގެ އުތުރު ހިސާބެއްގެ ބައެކެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރިވެފައިވަނީ ކަބޯރާނީ އަދި ކޮހޮރާތުންކަމަނާއެވެ.

މަލިކުގައި ސީދާ މީހުން ވަޒަންވެރިވި ތާރީހެއް އެގެން ނެތްއިރު،ބުނެވޭ ގޮތުގައި މަލިކުުމީީހުުންް އިސްލާމްދީން ގަބޫލްކުރީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިސްލާމްދީީންް ގަބޫލުކުރިތާ، ގަރުނެއް ފަހުންނެވެ. އިސްކަންދަރު ރަދުންގެ ޒަމާނުގައި 1648ކުން ފެށިގެން 1687ކާ ހަމަޔަށް މަލިކަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބާރު ހިގާ ރަށެކެވެ. މަލިކަކީ  އެއްވެސް އިރެއްްްްްގައި ސިިިޔާާސީީ ގޮތުުުންް މިނިވަަަންކަަަން ލިބިފައިިިވާ ރަށެެެއް ނޫންްކަަންް ވެެެސްް ފާާާހަގަ ކޮށްްލަަން ޖެެހެެއެެވެެ.

14ވަނަ ގަރުނުގާ ކައްނަނޫރް އަލީ ރާޖާގެ ދަށުގަ އާާާއި 17ވަނަ ގަރުނުގައި މަލާބާރިން  ގެ ދަށުގައި އަދި  އޭގެ ފަހުންް އަނެއްކާވެސް އަލި ރާޖާގެ ބާރުގެ ދަށަށް މަލިކް  ގެނެވުނެވެ. ދިވެހި ރަނި ހަދީޖާ ރެހެންދި ގެ ޒަމާނުގައި މަޝްހޫރު އިބްނު ބަތޫތާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިވެހިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި މަލިކް އޮތްކަމަށް ތާާރީހު ބުނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގެއްލުނު ދެފަހަރު، ޕޯޗުގީޒުންގެ އަޅުވެތިކަމާއި ހޮޅިންގެ އަޅުވެތިކަމުގަައި މަލިކް އޮތީ އެމީހުންގެ އަޅުވެތި ކަމުގައެވެ.1753ގައި ހޮޅިން ރާއްޖެ ހިފާ އޭރު ތަހުތުގައި ހުންނެވި ރަދުންނާ ބައެއް ވަޒީރުންނަށް އަނިޔާ ދީ މަލިކަށް  އަރުވާލާއިި އަަަދި 1757ގައި މަލިކަށް އަރުވާލެވުނު ރާއްޖޭގެ ރަދުން އަވަހާރާވެ، މަލިކުގައި ފަސްދާނު ލެވުނެވެ. 1947ވަނަ އަހަރު އިގިިިރޭސިން އިންޑިއާޔަށް މިނިވަންކަން ދެއްވިއިރު މަލިކްވަނީ، އިންޑިއާގެ ބައެއް ކަމުގައިވާ ލަކްޝަދީޕްގައި ހިމާނާފެއެވެ.

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މަލިކް އަޅުވެތި ކަމަށްް ދިޔަނަމަވެސް، މަލިކު މީހުނާ ރާއްޖޭގެ މީހުނާ ދެެެމެެދުުގަައިިވާާ ދީނީ ސަގާފީ އަހުވަންތަކަމުގެ ގުޅުމަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ދިވެހިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި މަލިކު އޮތްއިރު މަލިކުުގެެ ރައްޔިތުންނާ ދިވެހިން ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން، މަލިކުން ރާއްޖެއަށް ދިރިއުޅެން ހިޖުރަކުރިއިރު،ރާއްޖެއިންވެސް ވަނީ މަލިކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

މަލިކަކީ ޖިއޮގޮރޮފީ ގޮތުންނާއި ތަބީއީ ގޮތުން ރާއްޖޭއާ ވަރަށް އެއްގޮތް ކަންތަށްތަކެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ.ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގަ ރީތިކަން ކަމުގައިވާ ހުދު ގޮނޑުދޮށާއި ވެއްޔާއި އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ހައްދާ އޮޅުއަލަ ފަދަ ތަކެތި މަލިކުގަަަަައިވެއިވެެސްް ހައްދާތީ އާއި ރައްޖޭގެ ބަސް ކަމުގައިވާ ދިވެހި، ބަހުުން މަލިކު މީހުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އިތުރުން ދިވެހިން ލިޔެ އުޅޭ ތާނަ ވެސްް މަލިކުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާތީ އާާާއި، އިންޑިއާގެ އެހެން ހިސާބުތަކާ މަަަލިކު ތަފާތުވުމުން، ދުނިޔޭގެ ޗާޓު ކުރަހާާ މީހުން ވަނީ މަލިކު އަކީ އިންޑިއާގެ ބައެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅިފަހުންވެސް މަލިކަކީ ރާއްޖޭގެ ބައެއްގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ.

Advertisements