ނުނިދިގެން އުޅޭނަމަ މިއިން ކަމެއް ކޮށްލާ!

0

ނިދަން އޮށޯވެ ދެގަޑި އިރު ވަންދެން ނުނިދި އޮވެވޭ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ވެދާނެކަމެކެވެ. ޙާއްސަކޮށް ގިނަ މީހުންނަށެވެ. ސަބަބަކީ ކޮންމެ ވެސް ކަމަކާއިމެދު ހިޔާލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ސިއްހީ ސަބަބުތަކާއިހުރެއެވެ. އެގޮތުން މިލިޔުމުގައި މިފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައްތަކީ ނިދުމަށް އުނދަގޫ ވާ ކަންތައްތައް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ސިއްހީ މާހިރުން ކުރަން ނަސޭހަތްތެރިވާ ކަންތައްތަކެކެވެ.

އިރުކޮޅަކަށް ލޯ ހުޅުވައިގެން ހުރުން

ހިޔާލުތައް މަދުކޮށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ނިދިއަންނަގޮތްވާނެއެވެ.

Advertisements

ތެދުވެ ކަމެއްގައި މަސްއޫލުވުން

މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އެންމެ ރަނގަޅުވަނީ ފޮތެއްފަދަ އެއްޗެއް ކިޔަން އިނުމެވެ.

ކޮޓަރި ފިނިކުރުން

މިއީ އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ ބޭނުންކުރަންކުރައްވާ ބޭފުޅުން ކުރުން ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެކެވެ. ކޮޓަރީގެ ފިނިހޫނުމިން ވަކި ވަރެއްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނިދަން ފަސޭހަވާނެވެ.

ނިދުމުގެ ކުރިން ފެންވެރުން

މިކަމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް އަރާމު ގެނެސްދީ އަދި ވިސްނުންތަކުން ވަރަށް ފަސޭހައިން ދުރުކޮށްދޭނެވެ.

އިސްޓާކީނަށް އެރުން

ނިދަން އޮށޯންނަމުން އިސްޓާކީނަކަށް އަރާށެވެ. ސަބަބަކީ ފައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފިނިވުމުގެ ސަބަބުންވެސް ނިދޭ ގޮތްނުވެދާނެއެވެ.

މީރުވަސް ދުވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުން

ގައިން މީރުވަސް ނުދުވާކަމުގައި ވަނީނަމަވެސް ނިދަން އުދަނގުވާނެވެ. މިގޮތުން ކޮޓަރީގައިވެސް މީރުވަސް ދުއްވާފައި ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ.

އަނދިރި ބޮކި ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ އަނދިރިކޮށް ބެހެއްޓުން

މިއީ ވެސް ކުރެވިދާނެކަމެވެ. ލޮލަށް އެޅޭ އައްޔެއްގެ ސަބަބުންވެސް ނިދަން އުނދަގޫވެދާނެވެ. އެހެންކަމުން އަނދިރި ބޮއްކެއް ނުވަތަ ކޮޓަރި އަނދިރިކޮށް ބެހެއްޓިދާނެވެ

ނިދުމުގައި ދިމާވާ އުނދަގޫތަކުގައި މިކަންތައްތައް ކޮށްލައްވާށެވެ. ހަމަޖެހިގެން ރޭގަނޑުގެ ބާކީބައި ހޭދަކޮށްލެވޭނެވެ.

Advertisements