އެވަކާޑޯ ޗިކަން ސެލެޑް

0

ތައްޔާރުކުރަން ހޭދަވާ ވަގުތު: 10 މިނިޓް

Advertisements

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 1 ޖޯޑު ކުކުޅު (ކައްކާ، ކޮށާފައި)
 • 1 އެވަކާޑޯ (ރަނގަޅަށް ދޮންވެފައިވާ، އޮށްނަގާ، ތޮށިމަށާފައި)
 • 1 އާފަލު (އޮށްނަގާ، ތޮށިމަށާ، ކޮށާފައި)
 • ¼ ޖޯޑު ސިލެރީ (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)
 • ¼ ޖޯޑު ފިޔާ (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 2 މޭޒުމަތީސަމުސާ ޕާރސްލޭ (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 މޭޒުމަތީސަމުސާ ލުނބޯހުތް
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • އަސޭމިރުސް (ރަހަލާވަރަށް)
Advertisements

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

 • ބޯތަށްޓަކަށް ކުކުޅު، ފިޔާ، އެވަކާޑޯ، އާފަލު، ސިލެރީ އަޅާލުމަށްފަހު އުލަކުން އެވަކާޑޯ ޗިސްކޮށްލާށެވެ. މިގޮތަށް އެވަކާޑޯ ޗިސްކުރަމުންދާއިރު ދެންހުރި އެހެން ތަކެއްއްޗާއެކުވާނެހެން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

 • ދެން ޕާރސްލޭ ، ލުނބޯހުތް، ލޮނު އަދި އަސޭމިރުސް އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. (ލޮނާއި ލުނބޯހުތް ބޭނުންފުޅު ނަމަ އެބޭފުޅަކަށް ރަހަލާ ވަރަށް އަޅާނީއެވެ.)

ނޯޓް: ސެލެޑް މާބޮޑަށް ހިކިކޮށްހުރިނަމަ، ތެތްކޮށްލުމަށްޓަކައި 1-2 ސައިސަމުސާ ޒައިތޫނިތެޔޮ ސެލެޑަށް އަޅާލުމަށްފަހު އެއްކޮށްލާށެވެ.

މިއީ ސޭންޑްވިޗް ޕާން، ޓޯސްޓް ކޮށްފަހުންނަ ޕާނާއި އެކުވެސް ކާލަން މީރު ސެލެޑެކެވެ.

ނޯޓް: ކެއުމަށްފަހު ބާކީ ސެލެޑްހުރިނަމަ، އެއާރޓައިޓް ކޮންޓެއިނަރ އަކަށް އަޅާލުމަށްފަހު ފްރިޖްގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބެހެއްޓުމުން ސެލެޑްގެ ތާޒާކަން ނުގެއްލި ފަހުންވެސް ކާލެވޭނެއެވެ.

Advertisements