ބައްޕައަކަށް ވުމަކީ ލޯތްބާއި އެއްބާރުލުމުން ސިފަވާ، ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލާ ތަޖުރިބާއެކެވެ.

ކޮންމެ ބައްޕައަކީ ވެސް ތަފާތު މީހެއް ނަމަވެސް ދަރިންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމާއި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ކާމިޔާބު ބައްޕައިން ވަކިކޮށްދޭ އެތައް ސިފަތަކެއް ހުރެއެވެ.

ރަނގަޅު ބައްޕައަކީ ޝަރުތެއް ނެތް ލޯތްބެއް ފޯރުކޮށްދޭ އަދި ދަރިންނަށް ތައުރީފުކޮށް ބަލައިގަނެވޭ ފަދަ ރައްކާތެރި، އަޅާލާ މާހައުލެއް ހޯދައިދޭ މީހެކެވެ. ކޮންމެ ރަނގަޅު ބައްޕައެއްގެ ކިބައިގައި ވާ އަނެއް ސިފައަކީ ކެތްތެރިކަމެވެ. ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ އެތަކެއް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލަންޖެހޭ ކަމެއްކަމާއި ދަރިން ބެލުމަކީ ކެތްތެރިކަމާއި ހަމްދަރުދީ ބޭނުންވާ ކަމެއްކަން އެމީހުން ދަންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރަނގަޅު ބައްޕައަކީ ވެސް އިތުބާރު ކުރެވޭ، ކޮންމެ ހާލަތެއް ދިމާވި ނަމަވެސް ދަރިންނަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކުންދިނަށް އެހީވުމުގައި އަބަދުވެސް ހުންނާނެ ފަރާތެކެވެ.

ރަނގަޅު ބަފައިންނަކީ ދަރިންނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއަށް މަރުހަބާ ކިޔައި، ދިމާވާ އުނދަގޫ ހާލަތްތަކުގައި އިރުޝާދާއި ހިތްހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ބަސް ފޯރުކޮށްދޭ ބައެކެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ރަނގަޅު ބައްޕައަކު ތެދުވެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަމާއި ސާބިތުކަމާ އެކު އަމަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން ދަރިންނަށް ނަމޫނާ ދައްކާނެއެވެ.

ރަނގަޅު ބައްޕައަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކުޅަދާނަކަމަކީ އަޑުއެހުމެވެ. ދަރިންގެ ޚިޔާލާއި އިހުސާސްތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭއިރު، ޙުކުމެއްނުކޮށް އެކުދިންނަށް އެހީތެރިކަމާއި އިރުޝާދު ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އަދި ދަރިންނާ އެކު ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެ، އިވެންޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، އެކުދިންނާ އެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ހަނދާންތައް އުފައްދާނެކަމެކެވެ. ދަރިންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ރަނގަޅު ބައްޕައެއް ޝާމިލުވެ، އެކުދިންނަށް ޓަކައި އެތަނުގައި ހުންނަން ޖެހެއެވެ. ދަރިންނާއެކު ކޮލިޓީ ޓައިމްތައް ހޭދަކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި، ވަރަށް ބޮޑު ގުޅުމެއް ބާއްވަންޖެހެެވެ.

ރަނގަޅު ބައްޕައަކު އޯގާތެރިކަމާއި ވިސްނުންތެރިކަމާއި އެކު ދަރިން ޑިސިޕްލިން ކުރުވާނެއެވެ. ޒުވާން އުމުރަށް ކުރިއެރުމަށް ހިތްވަރު ދޭންވެސް ޖެހެއެވެ. ބައްޕައަކާއި ދަރިފުޅުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ތެދުވެރި މުއާމަލާތްތަކުގެ ސަބަބުން އިތުބާރު ކުރެވޭ ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް އުފެދެއެވެ.