19.1 C
male
Wednesday, July 17, 2019
Advertisement

މައިމީހާގެ ފަރާތުން އެޗްއައިވީ އާއި ސިފިލިސް ދަރިފުޅަށް ވާރުތަވުން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ރާއްޖެއަށް...

ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ މައިމީހާގެ ފަރާތުން އެޗްއައިވީ އާއި ސިފިލިސް ދަރިފުޅަށް ވާސިލުނުވާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ރާއްޖެއަކީ މައިމީހާގެ ފަރާތުން މިބަލިތައް ދަރިފުޅަށް ވާސިލުނުވާކަމަށް ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގައި...
Advertisements
Advertisements

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ބޭރު ދުނިޔެ

މުނިފޫހިފިލުވުން

Advertisements

ރިޕޯޓް

ދީން

ލައިފް ސްޓައިލް

Advertisements

ވާހަކަ

Advertisements
Advertisements
Advertisements