27.1 C
male
Wednesday, August 21, 2019
Advertisement

ޕީސީބީގެ ރައީސް ނިޒާރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޕީސީބީ ގެ ރައީސް ނިޒާރު އިސްތިޢުފާދެއްވައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ، އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓާރ އިންނެވެ. ޕީސީބީ ނުވަތަ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަކީ، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ހިންގުން...
Advertisements
Advertisements

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ބޭރު ދުނިޔެ

މުނިފޫހިފިލުވުން

Advertisements

ރިޕޯޓް

ދީން

ލައިފް ސްޓައިލް

Advertisements

ވާހަކަ

Advertisements
Advertisements
Advertisements