2.2 C
male
Thursday, February 21, 2019
Advertisement

ނ. މާފަރުގައި އަޅަމުންދާ އެއާޕޯޓުގައި މިއަހަރުމެދުތެރޭ ފްލައިޓް ޖައްސަންފަށާނެ – މިނިސްޓަރ

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ނ.މާފަރުގައި ތަރައްޤީކުރަން ފަށާފައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ނިންމައި މިއަހަރުގެ މެދުތެރޭ ދަތުރުތައް ފަށާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޢާއިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޯރ...
Advertisements

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ބޭރު ދުނިޔެ

މުނިފޫހިފިލުވުން

Advertisements

ރިޕޯޓް

ދީން

ލައިފް ސްޓައިލް

Advertisements

ވާހަކަ

Advertisements
Advertisements