22.3 C
male
Sunday, May 19, 2019
Advertisement

ޢިއްޒަތްތެރި ވަގު 8

ޝަވްކަތާ އެންމެ ދެކޮޅު ޕޮލިޓީޝަން ޢަޒީޒުﷲ ގެ ގޭގައިޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ދަނީއެވެ. އެޖަލްސާގައި ޢަޒީޒުﷲއަށް މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދެނީ ޝަވްކަތުގެ ކައިރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޢަޒީޒުﷲގެ ޖާސޫސެކެވެ." އަވަސް ކުރައްވާ ! އެހެންނޫނީ މައްސަލަ އަތުން...
Advertisements

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ބޭރު ދުނިޔެ

މުނިފޫހިފިލުވުން

Advertisements

ރިޕޯޓް

ދީން

ލައިފް ސްޓައިލް

Advertisements

ވާހަކަ

Advertisements
Advertisements