24.9 C
male
Monday, June 17, 2019
Advertisement

ވިލިމާލެއާއި ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅު ބުރިޖަކުން ގުޅުވާލަނީ

މާލެ، ވިލިމާލެ، ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅު ބްރިޖަކުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫޢު މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމަށް ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމްގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ ގޮތުން މާލެ، ވިލިމާލެ، ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅު ބްރިޖަކުން...
Advertisements

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ބޭރު ދުނިޔެ

މުނިފޫހިފިލުވުން

Advertisements

ރިޕޯޓް

ދީން

ލައިފް ސްޓައިލް

Advertisements

ވާހަކަ

Advertisements
Advertisements