20.9 C
male
Tuesday, October 15, 2019
Advertisement

ެިއިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލް ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ލިބޭ ޢާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު ނުވަތަ "އިންކަމް ޓެކްސް"ގެ ބިލް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. މިބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މިއަދުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ވަނީ އިއްވާފައެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިބިލު...
Advertisements
Advertisements

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ބޭރު ދުނިޔެ

މުނިފޫހިފިލުވުން

Advertisements

ރިޕޯޓް

ދީން

ލައިފް ސްޓައިލް

Advertisements

ވާހަކަ

Advertisements
Advertisements
Advertisements