ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ދެކޮޅުވެރިޔަކީ ހަކުރު، ހާއްސަކޮށް އަހަރެމެންގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަށް އިތުރުވާ ބާވަތުގެ ހަކުރެވެ.

ހަކުރު ގިނައިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތެރި ނަތީޖާތަކަށް ދާދި ފަހުން ކުރި ދިރާސާއަކުން އަލިއަޅުވާލައި، ހިތުގެ ބަލިތަކާ ހަކުރުގެ ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް އޮތްކަން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

މޭވާ، ތަރުކާރީ އަދި ޑެއިރީގައި ހިމެނޭ ގުދުރަތީ ހަކުރުތަކަކީ ބެލެންސްޑް ޑައިޓެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކަކަށް ވާއިރު، ހަގީގީ ނުރައްކަލަކީ ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ ކާނާ އާއި ބުއިންތަކުގައި ހިމެނޭ ހަކުރުތަކެކެވެ. ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް، ސީރިއަލް، މެޓާ، އަދި ހީނުކުރާކަހަލަ ކާނާ ކަމަށްވާ ސޫޕާއި ޕާންފަދަ ތަކެތި ވެސް ކޮންމެ ޑެއިލީ ހަކުރު އިންޓޭކްގެ ވަރަށް ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކުރެއެވެ.

ހާވާޑް ޓީއެޗް ޗަން ސްކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ ޑރ ފްރޭންކް ހޫ ފަދަ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ހަކުރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އޮބެސިޓީ އާއި ހަކުރު ބަލީގެ އަސަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުން ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކުރުވަނިވި ކަމެކެވެ. ހޫގެ ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި ހަކުރު އެކުލެވޭ ކާނާއާ ގުޅިފައިވާ ހިތުގެ ބަލިތަކުން މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު 38 ޕަސެންޓް ބޮޑެވެ.

ހަކުރުގެ ސަބަބުން ހިތަށް ހަމަލާދިނުމުގެ ފަހަތުގައިވާ މެކޭނިޒަމްގައި ލިވާ އޯވަލޯޑްވުމާއި އިންފްލެމޭޝަން އަދި ލޭގެ ޕްރެޝަރު މަތިވުން ފަދަ އެތައް މަގެއް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަކުރު އެކުލެވޭ ބުއިންތަކުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ ބަނޑުހައިހޫނުކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ނިޒާމަށް އޮޅުވާލައި ބަރުދަން އިތުރުވެ ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރަށް ބޮޑުވެގެން ދެއެވެ.

އެހެންވީމާ، ހަކުރު ކެއުމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މިންވަރަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ވަކި ޖަވާބެއް ލިބިފައި ނުވި ނަމަވެސް އެމެރިކަން ހާޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ލަފާ ދެނީ އަންހެނުންނަށް ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް 6 ސައިސަމުސާ އަދި ފިރިހެނުންނަށް ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް 9 ސައިސަމުސާއާ ހަކުރު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

"ސްނީކީ ޝުގާ" އެލިއަސްގެ ކާބޯތަކެތީގެ ލޭބަލްތައް މޮނިޓާކުރުމާއި ބުއިންތަކުގައި ހަކުރު އެޅުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ކެއުން މަދުކުރުމަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ.

ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ހަކުރަކީ ވަރުގަދަ ދުޝްމަނެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަކީ ކާމިޔާބީއަށް އެޅޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ.