ހުއްދަ ނުނަގައި ހަދާފައިވާ އިމާރާތެއްކަމަށް ގުދުސްގެ އިމާރާތެއް އިޒޒްރޭލު ސިފައިން ތަޅާލައި ބިމާ ހަމަކޮށްލައިފިއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެއިދާރާއިން ވަނީ އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބައިނަްލއަގްވާމީ މުޖުތަމައަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ އިޒްރޭލުން އެމީހުންގެ އަތުން މިކަމުގެ ބަދަލުގައި ބޮނޑިއެއް ބޯނެ ކަމަށެވެ.

މި އިމާރާތް ތަޅާލުމުން 30 އާއިލާއެއް ވަނީ މަގުމަތި ވެފައެވެ.