ޒަޔަނިސްޓުން ޝީރީން އަބީ ޢަގްލާ މަރާލައިފިއެވެ. ޝީރީން އަބޫ އަގްލއަކީ އަލްޖަޒީރާއަށް ހުޅަނގު އައްސޭރީން ވަގުތުން ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަމުން ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިއެކެވެ.

އޭނާ މަރާލާފައި ވަނީ ޖެނިން އަވަށުގައެވެ.

ޖެނިނަކީ ހަމަނުޖެހުން ހިގަން ފެށިފަހުން ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ޒަޔަނިސްޓު ސިފައިންގެ ދުއްތުރާތައް ލިބެމުންދާ އަވަށެކެވެ.