ބާބަކިއު ހަދަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސައިޒްގެ ކުކުޅުފައި ލިބެންހުރީ ކޮންތާކުންކަން ނޭނގޭ ކަމަށްވާނަމަ އަވަހަށް ހެޕީމާކެޓަށް ދާށެވެ.

ސިއަރާ ބްރޭންޑްގެ މި ކުކުޅުފައި މިއީ ބާބަކިއު ހަދަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސައިޒްގެ ކުކުޅުފައެވެ. ޕެކެޓުކޮށްފައި ހުންނަަ މި ބްރޭންޑުގެ ކުކުޅަކީ އަނގަޔަށް ވަރަށްމީރު ޖީބަށްވެސް ލުއި އެއްޗެކެވެ.

ހެޕީމާކެޓަކީ ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަނަން ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެކުންފުނީގެ ފިހާރަތައް ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ.

އެ ތަަނުން ވިއްކާ ކާބޯތަކެތީގެ ތެރޭގައި ބޯންލެސް ޗިކަންއާއި، އަސްދޫންޏާއި، ހިކިކިރާއި، ޗިކަން ބްރެސްޓާއި، ޗިކަން ޑްރަމްސްޓިކާއި ބީފް ޗަންކްސް ފަދަ ކާއެއްޗެހި ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޭމްބް ގެ އެކި ކަޓްތަކާއި، މަޓަން ކަޓްސްއާއި ހޯލް ޓަރކީއާއި ފްރެންގަސޯލް ސޮސެޖު ހިމެނެއެވެ.

ހެޕީމާކެޓަކީ ރާއްޖެއަށް ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތި އެތެރެކޮށް ވިއްކަން ފެށި ފުރަތަމަ ކުންފުންޏެވެ.