މާސް އެޅިމަ އައިނު ފުސްވެއެވެ. އެހެން ވީއިރު ނޫޑިލިސް މާސްކެއް އަޅައިފިނަމަ ހީވަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ޖަޕާނުގެ ފަންނުވެރިއަކު ވަނީ ރާމެން ނޫޑްލްސް ކުރަހައިގެން މާސްކެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.

ޖަޕާނުގެ ޓަކަހީރޯ ޝިބާޓާގެ މިމާސްކް އައިނާއެކު އެޅުމުން ހީވާނީ ހަމަ ނޫޑިލިސް ތަށްޓަކަށް އިންސާފުކޮށްލަން އިނީ ހެންނެވެ.

ނޫޑިލިސް މާސްކް ޑިޒައިން ކުރަނީ