ފްރޫޝިއާ އަކީ ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ ތަފާތު އުފެއްދުމެކެވެ. މިއީ ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ދިވެހިންގެ ހަމާއި ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ފެނާވެސް ގުޅޭ މަރުކާއެއްކަން ހާއްސަކޮށް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ޒީނަތްތެރިވާ ސާމާނުތައް ހިޔާރުކުރަން ޖެހޭނީ ވަރަށް ވެސް ބޮޑަށް ވިސްނައިގެންނެވެ. ތަނާއި މާހައުލާއި ފެނާއި މޫސުމާ ގުޅޭތޯ ބަލާއިރު ގައިގެ ހަމާއި އިސްތަށިގަނޑުގެ ވައްތަރާއި މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެއީ ކޮން މައްސަލައެއްތޯވެސް އެނގުން މުހިނެމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން "ފުރޫޝިއާ" ހިޔާރުކޮށް މާކެޓަށް ނެރުނީ މިދެންނެވި އެތައްބައިވަރު ސަބަބުތަކަށް ވިސްނައި އެކަންތައްތަކަށް ތަޖުރިބާވެސް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި ހުރިހާ އުފެއްދުމަކީވެސް ޔޫރަޕްގެ ބާޒާރާ އެއް މިންގަނޑަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. ހަމައެހެންމެ މި ހުރިހާ އުފެއްދުމަކީވެސް އައިއެސްއޯ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ އުފެއްދުންތަކެކެވެ.

ފްރޫޝިއާ ޝަވަރޖެލް

ރާއްޖެއަކީ ހޫނުގަދަ ގައުމަކަށްވުމުން އަތްވަށް ނުކުތުމާއި އަވީގައި އުޅުމުން، ނުވަތަ ހޫނުގައި އުޅޭމީހުންގެ ގައިގެ ހަމަށް މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ހޮވުންކަން ޔަގީނެވެ. އެކިކަހަލަ ހަމާ ގުޅޭނީ އެކިކަހަލަ ބާވަތްތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޝަވަރޖެލްއެވެ. ފްރޫޝިއާ މަރުކާގެ ޝަވަރ ޖެލް؛ ނުހަނު އަރާމު މޮއިސްޗަރައިޒިންގ އިހްސާސެއް އެކުލެވޭ، ދިވެހިންގެ ގައިގެ ހަމާ ގުލޭ މާހައުލާ ގުޅޭ އަދި ހަމައެހާމެ މީރުވަސްދުވާ، ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ މޭވާގެ ވަސް އެކުލެވޭނެއެވެ. އަދި "ސުމެކޭ" ބުނާވަރަށް ކެމިލަކް ނުހިނމެނޭކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ފްރޫޝިޔާސްކްރަބް/ ފޭޝަލްވޮޝް/ ކްރީމް

އެހެނިހެން މަރުކާގެ ބާވަތްތަކުން ގައިގެ ހަމަށް ގެނެސްދޭ ވަގުތީ ވިދުމުން ފަހުން ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފްރޫޝިއާގެ ޝަވަރ ޖެލްއާއި ޝަވަރ ސްކްރަބްތައް މިފަދަ ދެރަ ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ސްޕާއަކަށް ގޮސް ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްގެން ފޭޝަލް ހައްދައި ފޭސްމާސްކް އަޅައި ފޭޝަލް ހެއްދުމުގެ ބަދަލުގައި ގޭގައި ހަމަޖެހިލައިގެން ބޭނުން ވަގުތަކު ފޭޝަލް ހަދާލުމަށް، ސްކްރަބް ކޮށްލަން ފްރޫޝިޔާ އެހީވެދޭކަމެވެ.

އެންޓި ބެކްޓީރިއަލް ހެންޑް ވޮޝް

"ބެކްޓީރިޔާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ފްރޫޝިއާ މަރުކާގެ އެންޓިބެކްޓީރިއަލް ހޭންޑްވޮޝް ވަރެއް ހަމަ ނޯންނާނެ، އެންމެ ބޮޑަށް ކުދިންނަށް ވެސް ކަމުދާ ކަމަކީ އެހުންނަ މީރުވަސް، އަތް ދޮވެގެން އިރުތަކެއް ވާއިރުވެސް ލުއިލުއި ތާޒާ ވަހެއް ހުންނާތީ،" ފްރޫޝިއާގެ ހޭންޑްވޮޝް ބޭނުންކުރާ ދާއިމީ ކަސްޓަމަރަކު ބުންޏެވެ.

އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ތެދެކެވެ. ފްރޫޝިއާ އެންޓިބެކްޓީރިއަލް އަތްދޮންނަ ފުޅީގެ އެކި ވައްތަރުތައްވެސް ހުންނާއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެލޯ ވެރާ އިން ފެށިގެން އާފަލު އަދި ސްޓްރޯބެރީ އާ ހަމައަށް ގިނަ ވަސްތަކެއް ލިބެން ހުންނަކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ފްރޫޝިޔާޝޭމްޕޫ، ހެއާރސެރަމް

"ވަރަށް ފައިބާނެ ކުރިން، ހަން ފޮޅޭތީ އަބަދުއުޅެން ޖެހޭނީ، ފްރޫޝިޔާ ބޭނުން ކުރަން ފެށީ ރައްޓެއްސެއްގެ ފަރާތުން، ފުރަތަމަ ދުވަހުންވެސް އެނގުންވި، ދެން ސެރަމްވެސް ބޭނުންކުރަން ފެށީ، އިސްތަށިގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅު، ފެނާ ގުޅޭ ޝޭމްޕޫއަކަށް ވީތީ އެންމެ އުފާވަނީ،"

ފްރޫޝިޔާ ޝޭމްޕޫ އިސްތަށިގަނޑުގެ ކެނޑެމުންދާ އޮފްކަމާއި ދިހުން އަނބުރާ ގެނެސް ގުދުރަތީ ދިރުން ގެނެސްދެއެވެ. އަދި ހަންފޮޅުމާއި ބިހިނެގުން ފަދަ ކަންކަމުން ސަލާމަތްކޮށްދޭނެއެވެ.

"އިތުބާރު ހިފޭ، ޔަގީންކަން ސައްތައިން ސައްތަ "ފްރޫޝިޔާ" މަރުކާގެ ކޮސްމެޓިކްސް ހޯލްސޭލްކޮށް ހޯއްދެވުމަށް "ބްރަދަރހުޑް" ހިޔާރުކުރައްވާށެވެ!"

ފްރޫޝިއާގެ ހޭންޑް ވޮޝްއަކީ ހާއްސަބާވަތެެކެވެ، ބާޒާރުުން ގަންނަން ލިބެން ހުންނަ އެހެނިހެން ބްރޭންޑްތަކުގެ ހޭންޑް ވޮޝް ފުޅިތަކަށްވުރެ ފްރޫޝިޔާގެ ހޭންޑްވޮޝްފުޅި ދެގުނަ އަގުހެވެވެ. މާނައަކީ އެހެން މަރުކާއެއްގެ އަތްދޮންނަ 250 ފުޅިއެއް ލިބޭ އަގުގައި ފްރޫޝިޔާގެ 500 އެމްއެލްގެ ހޭންޑްވޮޝް ފުޅިއެއް ލިބޭނެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ދޭހަވާ ކަމަކީ ފުރޫޝިޔާގެ އަގުހެޔޮވެފައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ކަމެވެ. ދޫކޮށްލާވަރެއް ނޫން އެހެންނޫންތޯ!

މި ހިތްގައިމު ފްރޫޝިއާ މަރުކާގެ އެކިބާވަތްތައް ލިބެން ހުންނާނީ ހަމަައެކަނި މާލެއަކުން ނޫނެވެ. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުދިބޮޑު ހުރިހާ ފިހާރައަކުން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ކޮންމެ ދިމާއަކުން ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް އަންނަ އޯޑަރު ބަލައިގަނެ އެހިސާބަކަށް ބޭނުންވާސާމާނު ބްރަދަހުޑް އިން ފޮނުވަދޭނެއެވެ.

"ބްރަދަރހުޑް ގްރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީސް" އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއަރާފައިވާ އަދި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއެކެވެ.

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮސްމެޓިކްސް، ގާމެންޓްސް، އިލެކްޓްރިކް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް، ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދޭ ފުންނާބުއުސް އެއް ކުންފުންޏެކެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއްވެސްމެއެވެ.

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި ކޯޕަރޭޓް އިޖުތިމާއީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެންމެ މޮޅު ފަހުރުވެރި ދިހަ ކުންފުނީގެ ތެރޭގައިވެސް މި ކުންފުނި ހިމެނޭކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. ދިވެހިންގެ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ބްރަދަރހުޑް ގްރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީސްއިން ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓެއިލްކޮށްވެސް މުދާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެެވެ.

ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ފަސޭހައިން ހޯދުމަށް:

ބްރަދަރހުޑް ހޯލްސޭލް ސެންޓަރ، ދަނބުގޯޅި/މާލެސިޓީ

  • މޮބައިލް ނަމްބަރ: 9607415839+
  • ފޯނު: 9603330711+

ބްރަދަރހުޑް ބާޒާރު، މާލޭސިޓީ/ މޮބައިލް: 9607257572+