ރާސްތާ ޕެތު އަވަށުގައި ހުންނަ ސެއިންޓް މީރާގެ އިންގްލިޝް މީޑިއަމް ސްކޫލްގެ ވޯޓިން ބޫތަށް ވަޑައިގަތުމުން އޭނާގެ ނަމުގައި މީހަކު ވޯޓު ލާފައިވާ ކަމަށް ޕޫނޭ ސިޓީ ކޮންގްރެސްގެ ޗީފް އަރްވިންދު ޝިންޑޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމައްސަލަ އެނގުމުން ޝިންޑޭ އިއުތިރާޒެއް އުފައްދައި ޓެންޑާ ވޯޓެއް ނެގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދިއެވެ.

ޝިންޑޭ ވިދާޅުވީ ޕްރިޒައިޑިން އޮފިސަރަށް ގުޅައި، އޭނާގެ އައިޑެންޓިޓީ ކަށަވަރުކޮށް، ޓެންޑާ ވޯޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ދިން ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގަވާއިދު، 1961 ގެ 49 ވަނަ މާއްދާގެެ ދަށުން ޓެންޑާ ވޯޓެއް ނަގަނީ ވޯޓުލާ މީހަކަށް އެމީހެއްގެ ނަމުގައި އެހެން މީހަކު މިހާރު ވެސް ވޯޓު ލާފައިވާކަން އެނގުމުންނެވެ.

އާންމުގޮތެއްގައި ޓެންޑާ ވޯޓްތައް ބަންދުކޮށް ބޭނުން ކުރަނީ ކާމިޔާބީގެ ފަރަގު ކުޑަވުމުން، ގާތުން ވާދަކުރާ އިންތިހާބުތަކުގައި އެ ވޯޓުތައް މުހިއްމު ވާ ނަމައެވެ. ޝިންޑޭގެ ތަޖުރިބާއިން ފާހަގަކުރެވެނީ އިންތިޚާބީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ މެދު މިހާރު ވެސް އިންޑިއާގައި އުފެދިފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އިންސާފުވެރި ވޯޓުލުމުގެ އާދަތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހޭ ކަމެވެ.