ތުރިޕްސް އަކީ ދަނޑުވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެފައިވާ ސުއިއްޕެކެވެ.

މި ސުއިއްޕަކީ ހިމަކޮށް އެންމެ މިލިމީޓަރެއްގެ ދިގު ސުއިއްޕެކެވެ. މި ސޫފި އޭގެ ތޫނު އަނގައިގެ ބައިތަކުން މާތަކާއި ފަތްތައް ފަޅައި، އެތެރޭގައިވާ ދިޔަތައް ބޮއެވެ. މިގެ ސަބަބުން ގަސްގަހާގެހީގެ ފަތްތަކާއި މާތަކުގެ ޓިޝޫތައް ހަލާކުވެ ސީރިއަސް ހާލަތްތަކުގައި ފަތްތައް ފުނޑުފުނޑުވެ ހިކެއެވެ. ނުވަތަ ގުރުނޑުވާން ދިމާވެއެވެ.

މި ނުރައްކާތެރި ސޫފީގެ ސަބަބުން މަލާއި ފަތްތަކަށް ގެއްލުންލިބި، ޕޮލިނޭޓަރުން ގަސްތަށް ޕޮލިނޭޓުކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާ، ގަސްގަހާގެހީގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށްވެސް ހުރަސް އެޅެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިސުއިއްޕަށް އެންމެ ކަމުދާ ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި މިރުސް، ކަރާ، ޓޮމާޓޯ ފަދަ ގަސްގަހުގެ ނާޒުކު މަލާއި ފަތްތަށް ހިމެނެއެވެ.

ނަމަވެސް ތްރިޕްސްތަކާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ޕްރިޑޭޓަރީ މައިޓްސް އާއި ލޭޑީބަގްސް ތައާރަފް ކުރުމަކީ ތުރިޕްސް އާބާދީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. ވަރަށް ބޮޑަށް އިންފެކްޓްވެފައިވާ ގަސްތަކަށް އިންސެކްޓިސައިޑަލް ސޯޕް ސްޕްރޭ ނުވަތަ ނީމް އޮއިލް ސޮލިއުޝަންސް އަކީ ވަރަށް އަސަރުގަދަ އެއްޗެކެވެ. އަދި ބަލިޖެހިފައިވާ ގަސްގަހާގެހީގެ ބައިތައް ގަވާއިދުން މޮނިޓާކޮށް ނައްތާލުމަކީ ވެސް ބަލިފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

މި ސްޓްރެޓެޖީތައް ތަންފީޒުކޮށްގެން، މި ކުދި ކުދި ސޫފިތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އަގުހުރި ދަނޑުތަކުގެ ދިރުންތައް ސަލާމަތްކުރެވި، ދަނޑުތަކުގެ ސިއްހަތު ބެލެެހެއްޓޭނެއެވެ.