މީރު ރަހައާ ސިއްހަތު ރަނގަޅުކޮށްދޭ ސިފަތަކަށް ފާހަގަކުރާ ކަދުރުން ލިބޭ ނިއުޓްރިޝަނަލް ފައިދާތައް ވަރަށް ބޮޑެވެ. މި ފޮނި މޭވާއަކީ ފައިބަރު އާއި ގުދުރަތީ ހަކުރު އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗަކަށް ވުމުން މިއީ ހަކަތަ ލިއްބައިދޭ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއްކެވެ. އަދި ހެނދުނުގެ ރޫޓިންއަށް އިތުރު ކޮށްލަން ވަރަށް ކަމުދާ މޭވާއެކެވެ.

ހެނދުނު ކަދުރު ކެއުމުން ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފައިދާއަކީ ހަކަތައިގެ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ކަދަރަށް ލިބިފައިވާ ކުޅަދާނަކަމެވެ. ކަދުރުގައި ހަކުރު ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ގުދުރަތީ ހަކަތަ އިތުރުކޮއްދީ، ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދުވަސް ފަށަން އެހީތެރިވެދެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދުވަހު ހަރަކާތްތެރިވެ ސަމާލުކަންމަތީ ތިބެން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާގައި ކަދުރު އެކުލަވާލުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ،

ކަދުރުން ހަކަތަ އިތުރުކުރުމުގެ އިތުރުން ސިކުނޑީގެ މަސައްކަތްވެސް އިތުރުކޮށްދެއެވެ. މިއީ އިންފްލެމޭޝަން ދަށްކޮށްދީ ކޮގްނިޓިވް ސިއްހަތަށް އެހީތެރިވެދޭ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްތަކުން މުއްސަނދި އެއްޗެކެވެ. ގަވައިދުން ކަދުރު ކެއުމަކީ ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަން ރަނގަޅުވެ އަލްޒައިމާ ފަދަ ނިއުރޯޑިޖެނެރޭޓިވް ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. މި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްތައް ހުރުމަކީ މުޅި ސިކުނޑީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ސިއްހަތު ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ.

ކަދުރުން ލިބޭ އަނެއް ބޮޑު ފައިދާއަކީ ކަށީގެ ސިއްހަތަށް އޭގެން ކުރާ ހެޔޮ އަސަރެވެ. ކަދުރަކީ ހަރުދަނާ އަދި ދުޅަހެޔޮ ކަށިތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކެލްސިއަމް، މެގްނީޒިއަމް އަދި ކޮޕަރ ފަދަ ޒަރޫރީ މިނަރަލްތައް އެކުލެވިގެންވާ ވަސީލަތެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަށީގެ މެޓަބޮލިޒަމް އާއި ލޭ ގަނޑުވުމަށް މުހިއްމު ވިޓަމިން ކޭ ވެސް ކަދުރުގައި އެކުލެވިގެންވެއެވެ. ހެނދުނުގެ ކެއުމުގައި ކަދުރު ހިމެނުމަކީ ކަށީގެ ޑެންސިޓީ ރަނގަޅުކޮށް، ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ބަރުދަން ބެލެހެއްޓުމާ މެދު ކަންބޮޑުވާ މީހުންނަށް ކަދުރު ކެއުމަކީ ފައިދާހުރި ކަމެކެވެ. ކަދުރަކީ ފައިބަރު ގިނަ އަދި ކެލޮރީ މަދު އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ތިމާއަށް ފުރިގެންވާ ކަމުގެ އިހުސާސް ކޮށްދީ، މާގިނައިން ކެއުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކޮށްދޭއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ގުދުރަތީ ފައިބަރުގެ މާއްދާއަކީ ހަޖަމުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ.

ކަދުރުގައި ޕޮޓޭސިއަމް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ، ޕޮޓޭސިއަމް އަކީ ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކޮށްދީ، ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަދުރުގައި ހިމެނޭ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްތަކަކީ ހިތުގެ މައްސަލަތަކަށް އާންމުކޮށް އެހީތެރިވެދޭ އޮކްސިޑޭޓިވް ސްޓްރެސް އާއި އިންފްލެމޭޝަން ހުއްޓުވައި ހިތް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.

ހެނދުނުގެ ރޫޓިންގައި ކަދުރު ހިމެނުމުން، ހަކަތަ އިތުރުކޮށް، ސިކުނޑީގެ މަސައްކަތް ތައް އިތުރުކުރުމާއި، ކަށީގެ ދުޅަހެޔޮކަން ރަނގަޅުކުރުމާއި، ބަރުދަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި، ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސިއްޙީ ގޮތުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ. ނިއުޓްރިއެންޓްސް އެކުލެވިގެންވާ މި މޭވާއަކީ ހަމައެކަނި މީރު އެއްޗެއްކަމަށް ނުދެކޭށެވެ. މިއީ މުޅި ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެހީތެރިވެދޭ ޒަރޫރީ ނިއުޓްރިއެންޓްސްގެ ޕަވަރހައުސްއެކެވެ.