ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް ލިބުނު ބަހުސްއަކަށްފުހު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ނޯތު ކެރޮލައިނާގައި ބޭއްވި ހިތްވަރުގަދަ އެއްވުމަކާއެކު އަލުން ކުރިއަށްދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ،

އޭނާގެ އުމުރާއި ނަފްސާނީ ހަރުދަނާކަމާމެދު އުފެދިފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަމާޒުކޮށް، ބައިޑެން ޔަގީންކަމާއެކު ނޮވެމްބަރުގައި އޮންނަ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި "ވެއްޓުނީމާ އަނެއްކާވެސް ތެދުވާނީ" ކަމަށް ބައިޑެން ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަށް ޖަވާބެއްގެ ގޮތުން ޙާޟިރުވި މީހުން "އިތުރު ހަތަރު އަހަރު" އަދި "ޔޫއެސްއޭ، ޔޫއެސްއޭ، ޔޫއެސްއޭ" އޭ ގޮވިއެވެ.

ބައިޑެންގެ މި ތަގުރީރު އައީ ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރި ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވުނު ވަރަށް ނާކާމިޔާބު ރިޔާސީ ބަހުސްއަކަށް ފަހުގައެވެ. ބައިޑެންގެ ޖަވާބުތައް ގިނަފަހަރަށް ފެނިގެން ދިޔައީ އެއްވާހަކައިން އަނެއް ވާހަކައަށް ހަމަނުޖެހޭގޮތަކަށް ދާ ތަނެވެ. އަދި ބައިޑެންގެ ވާހަކަތަށް ގިނަފަހަރަށް ދިޔައީ ޓްރަމްޕްގެ ދޮގު ބަޔާންތަކުގެ ދަށުގައި ފޮރުވިގެންނެވެ.

ވަރޖީނިއާގެ ޗެސަޕީކްގައި ޓްރަމްޕް މި ފުރުސަތު ބޭނުންކޮށް ބައިޑެންއަށް ފާޑުކިޔައި، އޭނާއަކީ ރައީސްކަމަށް ގާބިލު މީހެއްނޫންކަމަށް ލޭބަލްކޮށް، ޑިމޮކްރެޓުންނަކީ "ނުބައި ޕާޓީއެއް" ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ޑިބޭޓްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ދެކޮޅުވެރިކަމާ އެކުވެސް، ބައިޑެންގެ ކެމްޕޭން ދަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު ކުރިއަށެވެ. ކެމްޕޭންގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން މައިކަލް ޓައިލަރ ބައިޑެން ބަދަލުކުރުމުގެ ޚިޔާލު ދޫކޮށްލައި، ޤައުމަށް ނުބައި ވިސްނުމެއް އޮތް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ބައިޑެންގެ މި ދެރަ ބަހުސް މާ ރަނގަޅު ކަމަށް ބުންޏެވެ.

81 އަހަރުގެ ބައިޑެން އޭނާގެ އުމުރު ޤަބޫލުކުރި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ޤާބިލުކަމާއި އަޒުމު އަދިވެސް އެބައޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެ، މި އިންތިޚާބުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ޑިމޮކްރެޓިކް އޮފިޝަލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި ނަމަވެސް، ބައިޑެންއަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ފެނެއެވެ. އަދި މާ ބޮޑަށް ރިއެކްޓްނުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރިއެވެ. މިގޮތުން، ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް އިމެނުއެލް ކްލީވަރ އަވަސް ނިންމުންތައް ނުނިންމުމަށް އިރުޝާދު ދިނެވެ. މިއީ ބައިޑެންގެ ކެންޑިޑެސީއާ މެދު މިހާރު ޕާޓީގެ ސްޓޭންސް އަންގައިދޭ ކަމެކެވެ.