ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ސާމާނު ސަޕްލައިކުރާ އެސްޓީއޯ ކޮންސްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަންސްއިން ރާއްޖެއަށް "ގްރީން ކޮންކްރީޓް" ތައާރަފްކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް އެކުންފުނީން ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅުވައި އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް އިން އާއްމުކުރި ޚަބަރެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ތިމާވެއްޓާއި ރަހުމަތްތެރި މިކޮންކްރީޓަކީ ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ކާބަންޑަ އޮކްސައިޑް 30 އިންސައްތަ އާއި ހަމައަށް ދަށްކޮށްދޭ ބާވަތުގެ ކޮންކްރީޓެއް" ކަމަށެވެ.

"ކޮންވެންޝަނަލް ކޮންކްރީޓް" ނުވަތަ އާއްމުކޮށް އުފައްދާ ކޮންކްރީޓްތަކާއި ހިލާފަށް ގްރީން ކޮންކްރީޓަކީ ގުދުރަތީ ބާވަތްތައް މަދުން ބޭނުންކޮށް، ރިސައިކަލް މާއްދާތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ކޮންކްރީޓެއް ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް މިކޮންކްރީޓް ނެރޭއިރު މި ކޮންކްރީޓް ސަޕްލައި ކުރާނީ އެސްޓީއޯ ރެޑީމިކްސް ކޮންކްރީޓް ސަޕްލައިކުރާ ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް އެސްޓީއޯއިން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން މިހާރުވެސް ގެންދަނީ ތިމާވެއްޓާއި ރަހުމަތްތެރި އިމާރާތްކުރުމުގެ ސާމާނު ވިއްކަމުންނެވެ. މީގެތެރޭގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ މީގެ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން މާކެޓަށް ނެރުނު، މިހާރު ގިނަ ކޮންޓްރެކްޓަކުންގެ މެދުގައި މަގްބޫލުވެފައިވާ "ރެނާކޮން" ގަލެވެ. މޫދުން ވެލިނަގައިގެން ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ގައު ތަކާ ޚިލާފަށް، ރެނަކޮން ގަލަކީ ރިސައިކަލް އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ "އީކޯ ފްރެންޑްލީ" ދަރަޖަ ލިބިފައިވާ ގަލެކެވެ.