އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ދައުުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 64 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާއި ދެކޮޅަށް 8 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވެއެވެ. ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވާފައިވަނީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕިއެންސީއަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުންނެވެ.

ބަޖެތް ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީން ބަޖެޓަށް 73.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު މިއިތުރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓްގެ ޖުމުލަ އަދަދެއް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

ކޮމިޓީން އިތުރު ކުރި އަދަދާއެކު، ބަޖެޓްގެ ޖުމުލަ ހަރަދު 34.10 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަދި ޖުމުލަ ބަޖެޓް 36.99 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.