ޓީވީ ރިޕޯޓަރުންނާއި ޕްރެޒެންޓަރުން މިއީ މުޅިންވެސް އެހެން ކެޓަގަރީއެކެވެ. މި ކެޓަގަރީގައިވެސް ފިލްމުސްޓާރުންނެކޭ އެއްފަދައިން ތަރިން އުޅެއެވެ.

ޕާކިސްތާންގެ ޖިއޯ ނިއުސްގެ އަމީން ހަފީޒަކީ، އޭނާގެ ފަންނުވެރި އަމިއްލަ ގޮތަކަށް ރިޕޯޓް ކުރުމުން ނުހަނު ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ މީހެކެވެ.

https://www.youtube.com/watch?v=hABWFLD6RWk