ނަޓެއްލާ މިލްކްޝޭކް

0

ބޭނުންވާނެތަކެތި:

Advertisements

• 2 ½ ޖޯޑު ޗޮކޮލެޓް އައިސްކްރީމް
• ½ ޖޯޑު ނަޓެއްލާ
• ½ ޖޯޑު ކިރު

Advertisements

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

• ހުރިހާ އެއްޗެއް މިކްސަރ އަކަށް އެޅުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ.
• ތައްޓަކަށް އަޅާލުމަށްފަހު ޓޮޕިންގެ ގޮތުގައި އައިސްކްރީމް، ވިޕް ކްރީމް ނުވަތަ ޗޮކޮލެޓް ސިރަޕް ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

Advertisements