ޖަޒީރާ މޯލްޑިވްސް އިން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލްކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި

0

އެމް.އީ ޖަޒީރާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

އެމް.އީ ޖަޒީރާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އެފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޟިރުގައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 1,852,146ރ (އެއް މިލިއަން އަށް ލައްކަ ފަންސާސް ދެ ހާސް އެއް ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ ރުފިޔާ (8 (އަށެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

Advertisements