އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ވަނީ ސިޑްނީގައި އެނާއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެއްވުމުން އިންޑިއާ އާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގުޅުމަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފަ އެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު އެންތޮނީ އަލްބަނީސްއާ އެކު ސިޑްނީ ބަނދަރުގައި ހުންނަ އެޑްމިރަލްޓީ ހައުސްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މޮދީ ވަނީ ދާދި ފަހުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހިންދޫ ފައްޅިތަކަށް ދިން "ހަމަލާތަކުގައި" ވަކިވެގަތުމުގެ ހަރަކާތެއްގައި އުޅޭ ސިކުންގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވާފައެވެ.

އިންޑިއާ އާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން ކަމަށް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މޯދީ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑުވަޒީރު އަލްބަނީސް މިއަދު އަނެއްކާވެސް ދެއްވާފައިވޭ،" މޮދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި އެ ހަމަނުޖެހުންތަކަކީ ސިކުންގެ ޚަލިސްތާންގެ ނަމުން ވަކި ދައުލަތެއް އުފެއްދުމަށް ސިކުންގެ ބަޔަކު ކުރާ ކަމެކެވެ.