ފުރާނައިގެ ކާނާ:

ބިންމަތީގއި ހެދިފަތް އޮތް ވެޔޮގަނޑެއްގެ ވާހަކަ އއްސަވާށެވެ. މި ވެޔޮގަނޑުގެ މޫ އޮތީ ފަސްގަނޑުގެ ދަށަށް ވަރަށް ފުނަށް ފައިބައިފައެވެ. ވެޔޮގަނޑު އޮތީ ގެއެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައެވެ. ގެ މަރާމާތުކޮށް ، ގޯތިތެރެ ސާފުކުރި ދުވަހު ގޭގެ ވެރިން ހެދި ގޮތަކީ މި ވެޔޮގަނޑު މުލުން ލުހެ، ނަގައި އެއްލާލައިފިއެވެ. މުލާއެކު ނަގައި އެއްލާލުމުގެ ބޭނުމަކީ އެ ވެޔޮގަނޑު އަލުން ފަޅައިގެން ނުހެދޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ. މިހެން ހެދުމަށް ފަހު ގޯތި ތެރޭގައި ސިމެންތި ގައު އަތުރައި ތަޅުން އަޅައި ނިންމައި ފިއެވެ.

އޭގެ ހަފްތާއެއް ފަހުން އެއްކަލަ ވެޔޮގަނޑު އޮތް ދިމާއިން އެއްޗެއް އުފުލެން ފަށައިފިއެވެ. އެ ދިމާއިން ބައެއް ގަލުގައި ރެނދު އަޅައިފިއެވެ. ހީވަނީ އަޑިން ކޮންމެވެސް މީހަކު ނުވަތަ އެއްޗެއް ބާރަށް ކޮށްޕަނީ ހެންނެވެ. ގޭގެ ވެރި މީހާއަށް މި މަންޒަރު ފެނުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މީދާ ހޮރެއް ކޮނެގެން އުޅެނީ ކަމަށް ހިތައި އަޅާ ނުލައި ހުރީއެވެ. އެކަމަކު ފަހުން އެހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހީވެގެން އެ ދިމާއިން ގައު ނަގައިގެން ބެލި އިރު ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. އެއްކަލަ ވެޔޮގަނޑު އަނެއްކާވެސް ކުރިފަޅައިގެން ހެދެން ފެށީއެވެ. އެކަމަކު ވެޔޮގަނޑުގެ ހާލަތު އެހައި ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. ގާތަކުގެ ދަށުގައި ފެތިގެން އޮންނާން ޖެހުނީމާ އޮތީ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލެއްގައެވެ. މޫ އުފުރާފައި އޮތް ނަމަވެސް އޭގެ މޫސުން އައިސް ޖެހުނީމާ އަނެއްކާވެސް ފުރާނަ އެޅިގެން ތެދުވީއެވެ. މިއީ ގުދުރަތުގެ އަޖާއިބެކެވެ.  އަޅުގަނޑުމެން ފައިން އަރައި ނުވަތަ އަތުން ނަމަވެސް ޗިސްކޮށް ، ނަގައި އެއްލައިލާ ގަސް ނުވަތަ ވެޔޮ ފަދަ އެއްޗެހި އަނެއްކާވެސް ހެދެން ފަށަނީއެވެ. އެ އެއްޗިއްސަށް އަލުން ދިރުމުގެ ބާރު ގުދުރަތުން ދެއްވަނީއެވެ.

Advertisement

ވެޔޮ ގަނޑު އަލުން ހެދެން ފަށައިފާވާތަން ފެނުނީމާ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެ ވެޔޮގަނޑު މަރައި ލެވުނީތީ ގޭގެ ވެރިމީހާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަ ކޮށްފިއެވެ. އޭނާއަށް ބުނެލެވުނެއެވެ. އެ ވެޔޮގަނޑު ދިރިހުރުމުގެ ހައްގަށް އެދި އަހަރެންގެ ފަރާތުން އެދެނީ ކަހަލައެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން އަހަރެން އޭގެ ދިރުމަކަށް ހުރަހެއް ނާޅާނަމެއެވެ. މިހެން ބުނެފައި އޭނާ އެ ދިމާއަށް އިތުރު ބައެއް ގައުނަގައި ދުރަށް ޖައްސައި ފިއެވެ. އެއީ ވެޔޮގަނޑު ހެދެން އިތުރު ޖާގައަށް ބޭނުންވާނެ ތީއެވެ. އަހަރެއްހައި ދުވަސްވެސް ނުވަނީ ފެނުނީ ފަނަރަ ފޫޓުގެ ވެޔޮގަނޑެއް ފާރަށް އަރައިގެން ހެދެމުން އަންނަ ތަނެވެ. މީގެ ކުރީން އެ ވެޔޮގަނޑު އުފުރައި ނަގައި އެއްލައިލީ ތާނގައެވެ.

ފަރުބަދަތައް ކިތަންމެ ބޮޑެތި ވީ ނަމަވެސް އެ ފަރުބަދައިގެ ބުޑުން އެންމެ ގައުކޮޅެއްވެސް ދުރަށް ޖައްސައިލުމުގެ ބާރެއް އެއްވެސް ފަރުބަދައަކަށް ލިބިފައި ނުވެއެވެ. ކުޑަ ކުޑަ ގަހެއް ފަސްގަނޑުގެ ދަށުން ނުކުމެ ސިމެންތި ތަޅުންގަނޑު ހަލާކު ކޮށްލައި މައްޗަށް އެ އަރަނީއެވެ. މިއީ ކޮންތަނަކުން ލިބޭ ބާރެއް ތޯއެވެ؟ އާދެ، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ފުރާނައޭ މި ކިޔާ އާދަޔާ ޚިލާފު ބާރުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ބާރެކެވެ. ފުރާނައަކީ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު އެއްޗެކެވެ. އެއީ އެއްވެސް މީހަކަށް ނައްތައި ނުލެވޭ ބާރެކެވެ. މުލުން ލުހެ، ނަގައި އެއްލައިލީމާ ވެސް ފުރުސަތެއް ހަމަ ލިބުމާ އެކު ބޯ ހިއްލައި ލަނީއެވެ. ފަސްގަނޑު މަތީން އެއްވެސް އަސަރެއް ފެންނާން ނެތީމާ ގިނަ މީހުން ހީކުރަނީ ފުރާނަ ނެތިގެން، އުވިގެން ދިޔައީ ކަމަށެވެ. މިހެން ހީކޮށްގެން ތިއްބާ ކުއްލިއަކަށް ފެންނަނީ ފަސްގަނޑު ފަޅާލާފައި ތެދުވާ ތަނެވެ.

Advertisements