އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސުކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ހެނދުނު 6 ޖަހާއިރު ފަށާގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި

4
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލެއްގައިވެސް ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައި

އެއް ދަންފަޅި އަށް ކިޔަވައިދޭން އިއްޔެ ފެށި 22 ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ފޮނުވަން ޖެހޭނީ ހެނދުނު 6 ޖަހާއިރު ކަމަށާއި ސެޝަން ފަށާނީ ކަސްރަތުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެއް ދަންފަޅި އަށް ކިޔެވުން ބަދަލު ކުރި ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން 20 ސްކޫލަކީ އެކި ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކެވެ. މާލޭ ސަރަހައްދުން އެއް ދަންފަޅި އަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށީ ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ މުހިއްޔުއްދީން ސްކޫލާއި ހުޅުމާލޭގައި މި އަހަރު ހުޅުވި ހުރަވީ ސްކޫލުގަ އެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ)ގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝަކީބް ވިދާޅުވީ އެއް ދަންފަޅި އަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށި ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ރަށްރަށުގެ ގިނަ ސްކޫލުތަކަށް ކުދިން ގެންދަން ޖެހޭނީ ހެނދުނު 6 ޖަހާއިރު ކަމަށެވެ. އެއީ އެއްގަޑިއިރުގެ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމަކަށެވެ. އެކި ސަަބަބުތަކާ ހުރެ މުހިއްޔުއްދީން ސްކޫލާއި ހުރަވީ ސްކޫލުގައި އެގޮތަށް އަދި ސެޝަނެއް ނުފެށެ އެވެ.

Advertisements

އެ ގަޑިއަށް ކުދިން ސްކޫލަށް އައުމުގެ ކުރިން ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު، އާންމުންނަށް ހީވެފައިވާ ގޮތަށް، ފަތިސް ނަމާދަށް ސްކޫލަށް ކުދިން ގެންދާކަށް ނުޖެހެ އެވެ.

“ސްކޫލުގައި ނަމާދު ކުރާގޮތަކަށް ނޫން މިއޮންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި އެންކަރޭޖް ކުރަނީ އެ ގަޑިއަށް ކުދިން ސްކޫލަށް އަންނައިރު ނަމާދު ކޮށްގެން އައުމަށް،” ޝަކީބް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކަސްރަތު ހަރަކާތްތައް ހެނދުނު ހަތެއް ޖަހަންދެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު ދެން އެ ކުދިން އަނެއްކާ ވެސް ފޮނުވަނީ ގެއަށެވެ. ކިޔެވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ސްކޫލަށް ދާން ޖެހެނީ 8 ޖަހާއިރަށެވެ. ނާސްތާ އަށް ފަހު ފަށާ ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މެންދުރު ފަހު ތިނެއް ޖަހަންދެނެވެ.

ޝަކީބް ވިދާޅުވީ ކުރިން ކިޔަވައިދޭ ގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހުރިހާ މާއްދާއެެއް ކިޔަވައިދިން ނަމަވެސް އެއް ދަންފަޅިއާ އެކު އެ އުސޫލު ވެސް ބަދަލުވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޑަބަލް ޕީރިއަޑްތަކުގައި ވަކި މާއްދާއަކަށް ގިނަ ވަގުތު ކިޔަވައިދޭން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހެނދުނު 6 އިން ފެށިގެން 3 ޖަަހަން ދެން ޓީޗަރުން ސްކޫލުގައި އުޅެން ޖެހޭއިރު އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ގަޑިއަށް އޯވާ ޓައިމް ދޭނެ ކަމަށް ޝަކީބް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ވެސް އެއް ދަންފަޅި އަށް ކިޔަވައި ދިނެމެވެ. އެގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރަން ޖެހެ އެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގައި 150 ސްކޫލެއްގައި އެއް ދަންފަޅި އަށް ކިޔަވައިދެ އެވެ. އެކަމަކު މި ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދެނީ އިއްޔެ އަމަލުކުރަން ފެށި ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓާ އެއްގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ދެ ދަންފަޅި އަށް ކިޔަވައިދެނީ 63 ސްކޫލެއްގަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ 13 ސްކޫލެއް ހިމެނެ އެވެ.

Advertisements

4 COMMENTS

  1. އަމާ ބުނާހެން ފަރަށްދާމީހެއް. ކުޑަކުދިންނަށް ނާސްތާ ދޭން ބުނެ. ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ. ތިއަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނެ ތިތާއުޅޭ ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ރަޝީދަށް މިނިސްޓަރުކަން ދިނަސް. ލަދުން ބޯހަލާކު

  2. ރަނގަޅުކަމެއް. އެކަމަކު ތިހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން، ސްކޫލްގެ އެކްޓިވިޓީ އެހާ ގިނަ އިރު ޓީޗަރުންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލުން ކިހިނެއްވާނެބާ. އެމީހުންނަކީވެސް ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް. އެހާ ކުޑަ މުސާރައެއް ލިބެނީ.

  3. އަނެއްކާ އަނެއްކާ އަނެކެއްޗެއްހާވަން ތިއުޅެނީ، އެހާރަނގަޅުކަމެއްނޫން ތީ.

Comments are closed.