ގަލޮޅު ސްކޫލްގެ ޤުރުއާން ކްލާސް: ޢާންމުންގެ ބޮޑުތަރުހީބެއް.

0

ގަލޮޅު ސްކޫލްގައި، އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނާ އާއި، ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން ހިންގާ ޤާރީ ކޯސްތަކަށް ޢާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ކޯސް ނިމި ދެވަނަ ފަހަރަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެކަމަށް އެދެމުން ދާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކްލާހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ނުދެވޭކަމަށާއި، އެކަމަކު ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން އެފުރުސަތު ދެމުން ގެންދާކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisements

ކްލާހުގައި ކިޔަވާ ފަރާތަކުން ހަލި ނިއުސްއާއި، މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ، ކްލާހުގެ ކިޔެވައި ދިނުމާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިންހަމަ ޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ކިޔަވައިދޭން އަންނަނީ، ކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ޢިލްމީ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކިޔައި ދޭކަމަށެވެ. ” އޮޅުން ފިލާ މިންވަރަށް ކިޔަވައިދޭ” .

ގަލޮޅު ސްކޫލް ގެ ގުރުއާން ކުލާހުގައި މިހާރު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަކީ:

ޤާރީކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް1 . 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ޤާރީކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 2 . 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ޤާރީކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3.  25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ޤާރީކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 4 . 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

މީގެ އިތުރުން، 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޢަރަބި ބަސް ދަސްކުރަން ބޭނުންވާ ކޯސްތަކަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން ދާކަމަށް މަޢުލޫމަތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި ކޯސްތަކުގެ ކިޔެވުން އޮންނާނީ، ގަލޮޅު ސްކޫލްގައި ރޭގަނޑު 20:30 އިން 21:30 އަށެވެ.

Advertisements