އޯރިއޯ ވައިޓް ޗޮކްލެޓް ޕުޑިންގ

1

ބޭނުންވާތަކެތި

Advertisements

3 ބޮނޑި އޯރިއޯ ބިސްކޯދު

4 ތަށި ނެސްޓަލް ކްރީމް

2 ތަށި ވައިޓް ޗޮކްލެޓް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ބިސްކޯދު ތަކުގެ ކްރީމްގަނޑު ނަގާލާށެވެ. ދެން ބިސްކޯދުތަށް ފުނޑު ކޮށްފައި އެއްބައި ޓްރޭއަށް އަޅާލުމަށްފަހު، ފަތުރާލުމަށްފަހު ފަތުރާލާފައި ކްރީމް ގިރާލާފައި މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ. އޭގެ ފަހުން ވައިޓް ޗޮކްލެޓް ދިޔާކޮށްފައި މައްޗަށް އަޅާލުމަށްފަހު މައްޗަށް ބިސްކޯދު ކުނޑި ކޮޅެއް ފަތުރާލާށެވެ.

ދެން ގަނޑުކުރާ ބަޔަށް ލާފައި ސެޓްވީމަ ފްރިޖްގެ ތިރީބަޔަށްލާށެވެ.

Advertisements

1 COMMENT

Comments are closed.