ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑް ޑައިރެކްޓާރސް ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

0

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ކޯޕަރޭޓް ޑައިރެކްޓަރސް އެންޑް ސެކްރެޓަރީސް (ICDS) އިން ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް، 3 ޑިސެމްބަރ 2019 އިން 5 ޑިސެމްބަރ 2019 އަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ، ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި މިދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައްކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރޭނިންގ ކޯހެކެވެ. ކޮންމެ ބައިވެރިއަކުވެސް -/1000ރ ދައްކަންޖެހޭ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 25 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

http://gazette.gov.mv/iulaan/view/116060

Advertisements