ލިޔުނީ: އަޒްހީން

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ވައުދެއް ފުއްދަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާއިފިއެވެ.

އަދި މި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް މުހިންމުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކު ބާއްވާ ރައީސްގެ ޖަވާބު ޕްރޮގްރާމްގެ އިއްޔެގެ ސުވާލުގައި މާލެ ސިޓީ، މ.މެޑަލްމާގޭ، އިސްމާޢީލް ނިޔާޒް ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެވަޑައިގަތް ވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިން ފަސް އަހަރުގެ ދައުރުގައި ކިހާ ވަޢުދެއް ފުއްދޭނެތޯ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ.

ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 14 ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވަޢުދުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، އިތުރު ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވަމުން ރައިސް މުޢިއްޒު ވަނީ، ޚާއްޞަކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަމާއި، ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ފަދަ ދާއިރާތަކުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ޕްލޭންތައް ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކުރައްވައި، ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. ރައިސް މުއިއްޒު ވަނީ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގައި މަޖިލީހާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މުހިންމު ދައުރެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑު ވީ ހުރިހާ ވައުދެއް އަޅުގަނޑަށް މި ދައުރުގައި ފުއްދޭނެ އެހެން ނަމަވެސް، ވައުދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކަންކަމެއް އެބަހުރި. އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލުން. މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބި ރާއްޖޭގައި މިއޮތް ގާނޫނު އަސާސީގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަންކަން ކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް،" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއަށް ހޯއްދެވުމަށް ރައީސް ގެންދަވަނީ ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިންގައި ހިންގަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކެމްޕެއިން ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.