ޖެނީވާގައި ބޭއްވި އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބާ ކޮންފަރެންސްގެ ސެޝަންގައި އިސްރާއީލު ސަރުކާރުގެ މަންދޫބަކު ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަންދޫބުން ކޮންފަރެންސް ހޯލުން ނުކުމެ އިޒްރޭލު ލަދު ގަންނުވާލައިފިއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ އިސްރާއީލުން މިހާރު ހިންގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ފަލަސްތީނުގެ މަސައްކަތްތެރިންނާ އެއްބައިވަންތަކަން ފާޅުކޮށް އިސްރާއީލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދަނިކޮށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކަން ސަރުކާރުގެ މަންދޫބު ޔީލާ ސައިޓްރިން ސްޓޭޖަށް އެރުމާއެކު، އެކި ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުން ތެދުވެ ހޯލުން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. ސައިޓްރިންގެ ވާހަކަ ނިމުމުގެ ކުރިން ހޯލުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައަށް ވުރެ ގިނައިން އޮތީ ހުސްކޮށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ މަންދޫބު ވަނީ އޭނާގެ ތަގުރީރާ ދެކޮޅަށް ކުރި އިހުތިޖާޖު ބަލައިގަނެ "މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ފޯރަމްއިން ނުކުމެއްޖެ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ހޯލުން އިސްރާއީލު "ޑީމަނައިޒް" ކުރާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެފަދަ އިހުތިޖާޖެއް އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އިޒްރޭލުގެ އެމްޕްލޯޔަރެއް ކަމަށްވާ އިޝާއީ ޕޮލަކް އެ ފޯރަމްއާ މުހާތަބު ކުރުމުން ހިނގިއެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަނގުރާމަ ކުރިއަށް ގެންދަނީ އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން މިހާރުން މިހާރަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފައިވަނިކޮށެވެ.

ޣައްޒާގައި ފަލަސްޠީނުގެ 36،700 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ. އަދި 83،300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ. އިސްރާއީލު ހަނގުރާމައަށް އަށް މަސް ވީއިރު، ޣައްޒާގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭސް ހުސްވެފައެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ގަތުލުއާންމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭއިރު، އެ އިދާރާއިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ހުކުމުގައި ވަނީ ރަފާހުގައި ތެލްއަވީވް އިން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.