ޖިންސް ހަމަހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން ލޭޑީޒް އެންޑް ޖެންޓްލްމަން ކިޔުން ލުފްޓަންޒާ އެއަރލައިނުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފިއެވެ. ދެން އެ އެއަރލައިނުން ފަސިންޖަރުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔާނީ، ޢިއްޒްތެރި މެހްމާނުން! މިފަދައިން މުޚާތަބު ކޮށެވެ.

ލުފްޓަންޒާގެ ކުރިން އެހެން ކުންފުނިތަކަކުން ވަނީ މީގެ ކުރިން މިބީދައިން ޢަމަލުކޮށްފައެވެ. ޖަޕާން އެއަރލައިނާއި އީޒީ ޖެޓާއި ކެނޭޑިއަން އެއަރލައިނުންވެސް ވަނީ 2020ގައި "ލޭޑީޒް އެންޑް ޖެންޓްލްމަން"އޭ ކިޔައި މުޚާތަބު ކުރުން ހުއްޓާލާފައެވެ.